Gmina Perzów

ZMIANY W SPOSOBIE SZACOWANIA SUSZY ROLNICZEJ 2023 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dniem 17 lipca br. zostały wprowadzone zmiany w sposobie szacowania suszy rolniczej:

APLIKACJA „Zgłoś szkodę rolniczą” POZOSTAJE PODSTAWOWĄ METODĄ SZACOWANIA SUSZY. Aplikacja dostępna jest na portalu gov.pl przez profil zaufany rolnika. Zgłoszenie w aplikacji jest niezbędne w celu otrzymania protokołu z szacowania strat.

Zgłaszanie strat spowodowanych suszą rolniczą do komisji gminnych nie jest obowiązkowe – gminna komisja szacuje suszę tylko na życzenie rolnika.

 

Wynik szacowania suszy przeprowadzonego przez gminną komisję w terenie będzie stanowił jedynie uzupełnienie szacunku dokonanego przez aplikację       „ zgłoś suszę rolniczą”.

Komisja, powinna oszacować szkody spowodowane przez suszę w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku przez producenta rolnego, nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw.

Komisje będą sporządzać raporty, a nie protokoły. Raport oszacowania szkód w danym gospodarstwie rolnym komisja składa za pomocą publicznej aplikacji w terminie 60 dni od dnia szacowania, nie później niż do dnia 15 października roku wystąpienia suszy oraz przekazuje jego uwierzytelniony przez członków komisji wydruk Wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce powstania szkód.

Raport szkód będzie zawierał:

1) imię i nazwisko, adres oraz numer identyfikacyjny producenta rolnego nadawany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz miejsce położenia gospodarstwa rolnego;

2) informacje o powierzchni upraw rolnych, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy, zgodnej z wnioskiem o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym jest składany ten wniosek;

3) procentową wysokość oszacowanych szkód;

4) imiona i nazwiska członków komisji oraz ich adresy poczty elektronicznej;

5) datę oszacowania szkód.

 

W przypadku gdy gospodarstwo rolne jest położone na obszarze co najmniej dwóch województw, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, komisja powołana przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce położenia największej części tego gospodarstwa sporządza raport zbiorczy zawierający określenie zakresu i wysokości szkód, uwzględniający dane zawarte w raportach, przedłożonych przez producenta rolnego w terminie umożliwiającym komisji przekazanie raportu zbiorczego.

Link do aplikacji – https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Informacje na temat aplikacji – https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

Wniosek dostępny jest też w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Perzów 

Wnioski do pobrania:

wniosek PDF

Wniosek o oszacowanie strat przez gminną komisję 2023

 Uwaga:

Gminna komisja może dodatkowo szacować jedynie uprawy, które nie zostały uprzątnięte z pola  na dzień szacowania w terenie. Uprawy, które rolnik zbierze mogą być oszacowane jedynie przez aplikację.