Gmina Perzów

Urząd Stanu Cywilnego

Pracownicy:

 Imię  Nazwisko  Funkcja  Nr telefonu  E-mail
Anna

Kinga

Gruchot

Slotta

Kierownik

Z-ca Kierownika

62 78 61 094

anna.gruchot@perzow.pl

kinga.slotta@perzow.pl 

USC należy do Referatu Spraw Ogólnych i Obywatelskich.

Zadania:
Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:

  • bieżąca rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów w księgach stanu cywilnego, (prowadzenie rejestrów do tych ksiąg, prowadzenie akt zbiorowych do tych zdarzeń);
  • wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego.
  • dokonywanie zmian w księgach stanu cywilnego w oparciu o: orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne, zgłoszenia innych urzędów stanu cywilnego oraz inne dokumenty przewidziane w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
  • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, uznaniu dziecka, nadaniu dziecku nazwiska męża matki, wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa, braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
  • wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu;
  • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach sprostowania aktów stanu cywilnego, uzupełnienia aktów stanu cywilnego, odtworzenia aktów stanu cywilnego, ustalenia treści aktów stanu cywilnego oraz wpisania aktów sporządzonych w innych krajach;
  • wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego w innym kraju;
  • współpraca z Wydziałami Spraw Obywatelskich w całym kraju;
  • organizowanie uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego.