Gmina Perzów

Ochotnicze Straże Pożarne

 

Na terenie gminy Perzów funkcjonuje Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, w którego skład wchodzi sześć jednostek OSP.  Prezesem ZOG ZOSP RP w Perzowie jest Sławomir Zając, a Komendantem ZOSP RP w Perzowie– Błażej Zając.

 

OSP Domasłów

OSP rozpoczęła działalność w maju 1946 roku, w skład pierwszego zarządu wchodzili: Józef Walczak – prezes, Franciszek Kozan – sekretarz, Teodor Zapolny – skarbnik, Józef Zapolny – gospodarz Józef Kowalczyk – naczelnik, Jan Kozioł – zastępca naczelnika. Jednostka liczyła 31 członków. Przez lata bardzo często wprowadzano zmiany w zarządzie jednostki. W 1996 roku funkcję prezesa obejmował Czesław Skoczylas, a od 2006 roku po dzień dzisiejszy prezesem jest druh Sławomir Zając. W 1950 r. oddano do użytku remizę strażacką, a poświęcenie sztandaru odbyło się 4 maja 1958 r. Uroczyste poświęcenie motopompy 17 października 1957 r. W 1983 r. oddano do użytku dom ludowy ze sklepem oraz remizą i świetlicą. W 2006 roku OSP Domasłów zakupiła pierwszy samochód marki Żuk. Przez lata swojej działalności jednostka bierze czynny udział w uroczystościach kościelnych, uczestniczy w corocznych zawodach strażackich, w turnieju wsi powiatu kępińskiego; współpracuje z innymi jednostkami OSP na terenie naszej Gminy.

OSP Miechów

OSP działa od maja 1945 roku, a w skład zarządu wchodzili: Jan Grad – prezes, Stanisław Klóska – naczelnik, Antoni Szkudlarek – skarbnik. W tamtym czasie zajmowano się rozwijaniem życia  społeczno‑kulturalnego wsi: działało amatorskie koło teatralne, organizowano zabawy taneczne. Pod koniec 1948 roku otwarto nowo wybudowaną strażnicę, a rok później uroczyście poświęcono sztandar OSP w Miechowie. Prezes Krzysztof Zimoch.

OSP Perzów

Swoją działalność rozpoczęła w 1934 r., instruktorem tutejszej straży był Alfons Sura. Na pierwszym zebraniu wyłoniono zarząd w składzie: Prezes – Jan Kryś Naczelnik – Józef Górny, Sekretarz – Wojciech Zając. W 1937 roku podczas zawodów strażackich w Ostrowie Wielkopolskim zajęła drugie miejsce. W 1938 r. rozpoczęto budowę remizy a rok później poświęcono sztandar. Wojna  uniemożliwiła pracę druhów jednak zaraz po zakończeniu okupacji sołtys Perzowa Marek Wala powrotnie powołał do życia jednostkę. W 1947 roku dokonano zmian zarządu. Prezesem został Jan Kozan, sekretarzem wybrano Kazimierza Kłodnickiego, a naczelnikiem został Stanisław Brząkała. W 1995 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo‑Gaśniczego. W 2018 roku jednostkę włączono do struktur Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego w skład Kompani WOO „ Kalisz”. Aktualnie jednostka posiada dwa samochody: GBA 4,5/29 MAN TGM oraz SLRT Peugeot Boxer. Prezesem Zarządu OSP w Perzowie jest Druh Roman Kula, a Naczelnikiem Druh Marcin Brząkała. Druhowie OSP oraz MDP biorą czynny w zawodach strażackich na stopniu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim odnosząc duże sukcesy.

 OSP Słupia pod Bralinem

W 1936 r. poświęcono nową remizę. Jednostka została powołana w 1933 roku z inicjatywy Prezesa Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych Druha Józefa Wilaszka, który ukonstytuował pierwszy skład: prezes – Mikołaj Cichy, naczelnik – Walenty Potyrała, z‑ca naczelnika – Józef Pisklak, sekretarz – Józef Brukiewicz, skarbnik – Józef Kwiotek, gospodarz – Ludwik Bednara. Dzisiejszy skład zarządu to: prezes – Janusz Krzywiecki, wiceprezes – naczelnik – Mateusz Krowiarz,  wiceprezes – Jan Menzel, sekretarz – Tomasz Dominiczak, skarbnik – Szymon Staszak, gospodarz – Przemysław Cecota, członek zarządu – Karol Brąś.

Do czasu wybuchu wojny jednostka skutecznie pomagała w gaszeniu pożarów na terenie gminy. W 1945 roku zorganizowano zebranie, na którym ponownie powołano jednostkę, o czym świadczy zachowany do dzisiaj protokół. Wybudowano remizę, jednostka posiadała konny wóz strażacki z ręczną pompą do tłoczenia wody. Można było ją podziwiać w 2008 roku podczas obchodów 75‑lecia

OSP Słupi pod Bralinem. W 1983 roku jednostce nadano sztandar. Ostatnie dziesięciolecie to dla jednostki czas remontów i prac konserwatorskich wykonywanych przez strażaków, dzięki czemu udało się wyremontować remizę, wystylizować jej front z bramami, wyremontowano pomieszczenie przy sali wiejskiej, w którym mieści się siłownia oraz Izba Pamięci OSP, którą opiekuje się obecny prezes. Przy udziale Zarządu Gminnego ZOSPRP w Perzowie doposażono jednostkę w potrzebny sprzęt ochrony przeciwpożarowej. Dzisiejsza jednostka skupia się na ochronie przeciwpożarowej w swojej miejscowości, corocznie bierze udział w organizowanych zawodach sportowo‑pożarowych, a także w szkoleniach i manewrach.

Dzisiejszy skład zarządu to: Prezes – Janusz Krzywiecki, Wiceprezes – Jan Menzel, Wiceprezes–Naczelnik – Damian Mirek, Sekretarz – Tomasz Dominiczak, Skarbnik – Szymon Staszak, Gospodarz – Bartłomiej Zakręt, Członek zarządu – Przemysław Cecota.

OSP Trębaczów

Rozpoczęło swoją działalność od 1929 roku, a w skład zarządu weszli: Franciszek Łebski – Prezes i zarazem Naczelnik, Joachim Kasprzak – Sekretarz, Paweł Nowak – Skarbnik. Liczba członków OSP w dniu powołania wynosiła 48 druhów. Rokrocznie stowarzyszenie organizowało dożynki i opłatek. Utworzono kasę pośmiertną, z której rodzinie zmarłego członka organizacji wypłacała 200 zł. Co roku zgodnie ze statutem dokonywano zmiany zarządu. Z chwilą wybuchu wojny, straż jako taka nie mogła spełnić należycie swego zadania, z powodu wyjątkowych warunków przygranicznych. W kwietniu 1945 roku zorganizowano na nowo miejscową straż. Liczba członków wynosiła 30 osób. Po krótkiej działalności wybrano nowy zarząd. Po dwóch miesiącach Marian Stachowiak zrezygnował z funkcji prezesa OSP, 11 sierpnia 1945 roku na walnym zebraniu, prezesem wybrano Teofila Smocha.  Zarządowi temu powierzono wykończenie remizy i budowy sceny do przedstawień, dla powstałego zespołu teatralnego. W marcu 1947 roku, wybrano nowy zarząd. Zarząd ten na czele z prezesem postanowił postarać się o sztandar, umundurowanie, uzupełnienie sprzętu strażackiego, zorganizowanie drużyny sportowej i klubu aktorskiego. W 1979 roku OSP obchodziła 50‑lecie istnienia. Działalność strażaków, poza wyjazdami bojowymi przez lata skupiała się na organizacji zabaw tanecznych, festynów i wydarzeń okolicznościowych oraz udziale w zawodach strażackich. Jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo‑Gaśniczego. Ostatnie lata to modernizacja siedziby jednostki, która dysponuje dwoma samochodami bojowymi.

Skład obecnego Zarządu przedstawia się następująco: Grzegorz Gandecki – Prezes, Dawid Kornek– Wiceprezes, Krzysztof Hodyjas – Wiceprezes-Naczelnik,  Łukasz Poręba – Zastępca naczelnika, Grzegorz Mierzwa – Skarbnik, Tomasz Kruszelnicki – Sekretarz, Przemysław Kornek – Gospodarz, Kacper Poręba – Kronikarz, Ireneusz Wittek – Członek Zarządu.

   

OSP Turkowy

Zaraz po wojnie grupa mieszkańców Turków postanawia się zorganizować – sposobem na to ma być założenie Ochotniczej Straży Pożarnej. Na czele tej grupy staje Józef Milicz.  W czerwcu 1945 r. Walne Zebranie wyłoniło pierwszy zarząd OSP, w jego skład weszli Stanisław Fornal – prezes, Jan Młot – Naczelnik i Czesław Łoś – sekretarz. W latach 50 mają już sikawkę ręczną i wystarczającą ilość węży, ale co ważniejsze, mają cel, który pomaga mieszkańcom zespolić się ponad wszystkimi podziałami – tym celem jest ich wspólne dobro – bezpieczeństwo. W roku 1967 do Turków przeprowadza się z Trębaczowa Władysław Owoc, który świadom prężnej działalności OSP Trębaczów – postanawia reanimować wraz z Mieczysławem Szubartowiczem, Czesławem Kasendrą, Janem Olechem i wielu innymi ich jednostkę. Wykonano jedyny w swoim rodzaju konny wóz strażacki, który później przerobiono na przyczepę ciągnikową, założono kronikę OSP, oraz wykonano czynem społecznym basen przeciwpożarowy. W tym czasie OSP Turkowy odnosi wielokrotnie sukcesy w zawodach sportowo‑pożarowych np. w roku 1975 I miejsce w Miechowie a w 1977 r. II miejsce w Turkowach. W sierpniu 1978 r. zawiązał się Komitet Budowy domu ludowego. W dniu 17.05.1981 r. wręczono jednostce sztandar. Jednostka dysponuje wozem bojowym Renault G230 GBA 3/24.

Zarząd Jednostki składa się z następujących osób: Prezes – Mateusz Matuszewski , Wiceprezes – Grzegorz Tkocz, Wiceprezes–Naczelnik – Przemysław Ostrowski, z-ca Naczelnika – Paweł Matuszewski, Sekretarz – Łukasz Brąz, Skarbnik – Dariusz Nickel, Kronikarz – Marek Ostrowski, Członek zarządu – Zenon Teper.