Gmina Perzów

Koła Gospodyń Wiejskich

Na terenie gminy Perzów koła gospodyń zakładała instruktorka Zofia Dwernicka, pracująca wówczas w  Powiatowym Związku Kółek Rolniczych w Kępnie.

Koło Gospodyń Wiejskich  w Domasłowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Domasłowie powstało w 1963 roku. Pierwszą przewodniczącą była Zenobia Klatka, po niej funkcję przez wiele lat pełniła Maria Szyszka. Początkowo sprowadzano pisklęta, organizowane były kursy gotowania i pieczenia oraz wycieczki krajoznawcze, co sprawiło, że Koło stawało się coraz liczniejsze. W roku 1983 Koło liczyło ponad 70 członkiń. W tym czasie przewodniczącą Koła była Krystyna Tęsiorowska, a skarbnikiem Krystyna Zapolna. W lutym 2009 roku doszło do kolejnych zmian w zarządzie Koła, w związku z czym przewodniczącą została Kamila Nędza, zastępcą Alina Sobczyk, skarbniczką Renata Tuszyńska a sekretarzem Iwona Walery. Nowy zarząd wraz z członkiniami energicznie zabrał się do pracy: organizowano wieczorki karnawałowe, sylwestrowe i współorganizowano inne imprezy wiejskie i gminne. W 2015 roku funkcję przewodniczącej objęła Alina Sobczyk. W grudniu 2018 roku, po wejściu w życie ustawy o KGW i wpisie Koła do rejestru w ARiMR tworzą: przewodnicząca Alina Sobczyk, zastępca przewodniczącej Zofia Zapolna, skarbniczka Jadwiga Kubik oraz sekretarz Anna Jagiełło. Pozyskana dotacja ze środków ministerialnych umożliwiła m.in. wyjazd do teatru oraz zakup wyposażenia. Do cyklicznych działań prowadzonych przez KGW należą: dożynki wiejskie, zabawa karnawałowa dla dzieci, rajd rowerowy z okazji Dnia Dziecka, Dzień Kobiet oraz imprezy okolicznościowe jak andrzejki, zabawa karnawałowa lub sylwester.

 Koło Gospodyń Wiejskich w Kozie Wielkiej

Informacje na temat początków działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Kozie Wielkiej posiadamy z przekazów ustnych. W pierwszych latach, które przypadły na czas socjalizmu, Panie skupiały swoją działalność na wsparciu ludności w trudnej sytuacji, a także pielęgnowały polską tradycję i jednocześnie wywierały silny wpływ na rozwój polskiej wsi. Panie organizowały szkolenia, pokazy i kursy o różnorodnej tematyce, głównie związanej z obowiązkami domowymi, tj. m. in.: kursy pieczenia i gotowania, przetwórstwa mięsa i owoców, hodowli drobiu, warzywnictwa, robótek ręcznych i szycia. Kursy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród pań i młodych dziewczyn, które biorąc udział w takich zajęciach były przygotowywane do prowadzenia własnego domu i gospodarstwa, a także rozwijania własnych zainteresowań. Kobiety organizowały również potańcówki i konkursy, a także pomagały w organizacji dożynek oraz świąt kościelnych. Panie uczestniczyły w konkursach na szczeblu, gminnym, powiatowym i wojewódzkim na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, ozdoby wielkanocne czy najsmaczniejszą tradycyjną potrawę. Po zamknięciu w latach 70-tych XX wieku szkoły powszechnej w Kozie Wielkiej, opuszczony budynek stał się salą wiejską służącą mieszkańcom pod nazwą  „Klub Prasy i Książki”. Koło aktywnie uczestniczyło w adaptacji sali do potrzeb mieszkańców. Panie we współpracy z Sołtysem i Radą Sołecką, przy wsparciu finansowym Gminy, wyposażyły salę w sprzęt AGD, sztućce i zastawę stołową oraz garnki. Gospodynie stale uzupełniają i unowocześniają wyposażenie sali aby jak najlepiej służyło organizacji lokalnych imprez, a także mieszkańcom wsi na obsługę i przygotowanie imprez rodzinnych. Obecnie koło liczy 27 członków, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Panie i Panowie uczestniczą w uroczystościach gminnych, dożynkach, imprezach wiejskich oraz konkursach organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego m.in. na stroik wielkanocny. Gospodynie nadal organizują wieczorki i potańcówki, oraz oczywiście Dzień Kobiet, a w kolejnych latach również Dzień Mężczyzny. Koło Gospodyń Wiejskich w obecnym składzie założyło kronikę swej działalności, w celu odnotowania swych działań i pozostawienia pamiątki dla przyszłych pokoleń.

Koło Gospodyń Wiejskich w Miechowie

Koło Gospodyń w Miechowie działa od 1968 roku. W początkowym okresie zarząd tworzyły osoby: przewodnicząca Maria Dymek, wiceprzewodnicząca Teresa Dymek, sekretarz Leokadia Domagała. Do koła należało 55 członkiń. Obecnie KGW Miechów liczy ok. 20 członkiń a przewodniczącą jest Barbara Panek. Początkowo KGW zajmowało się rozprowadzaniem piskląt, jednak zrezygnowano z tego typu działań z powodu braku zainteresowania. Organizowano również wycieczki na Polagrę, do Częstochowy i Lichenia. Koło prowadzi wypożyczalnię naczyń, współpracuje przy organizacji różnych imprez i uroczystości na terenie miejscowości

Koło Gospodyń Wiejskich w Perzowie

Na terenie gminy Perzów koła gospodyń zakładała instruktorka Zofia Dwernicka, pracująca wówczas w  Powiatowym Związku Kółek Rolniczych w Kępnie. Powstanie Koła Gospodyń Wiejskich w Perzowie szacuje się na lata siedemdziesiąte (1969-1970), kiedy przewodniczącą była Kazimiera Wika. W tamtym czasie liczba członkiń sięgała 30 osób. W roku 1982 został założony Gminny Ośrodek Kół i Kółek Gospodyń Wiejskich. Funkcję przewodniczącej gminnej objęła pani Sabina Maciej. Członkinie czynnie angażowały się we wszystkie inicjatywy, np. konkursy, wystawy czy wyjazdy. Panie spotykały się w Agronomówce. Zajmowały się rozprowadzaniem piskląt dla gospodyń, prowadziły kursy gotowania i pieczenia ciast, które odbywały się w piekarni u Państwa Balińskich. Zorganizowały kupno kuchenek gazowych i butli dla gospodyń.(nawet załatwiały kredyty w banku aby Panie mogły nabyć taką kuchenkę co było wtedy bardzo dużym udogodnieniem dla gospodyń ponieważ w domach były tylko kuchnie węglowe). Obecnie przewodniczącą koła jest Longina Biały. Dzisiaj działalność koła skupia się na organizowaniu imprez okolicznościowych oraz podobnych przedsięwzięć. Gospodynie aktywnie włączają się w życie społeczności lokalnej. Podejmują również doroczne inicjatywy  kulturalne mające na celu kultywowanie regionalnych zwyczajów i obrzędów, takie jak: dożynki gminne, „Dni Gminy Perzów”, okolicznościowe spotkania z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki, festyny itp. Ustawa, która weszła w życie w październiku 2018 roku dała możliwość rejestracji Kołom Gospodyń Wiejskich w specjalnie przeznaczonym dla nich rejestrze. Wpis do rejestru nadał Kołom osobowość prawną, która daje im szereg możliwości działania i rozwoju, a także szansę otrzymania dotacji na działalność. Koło Gospodyń Wiejskich w Perzowie zarejestrowało się w w/w rejestrze i otrzymuje dofinansowani.

Koło Gospodyń Wiejskich w Słupi pod Bralinem

Koło Gospodyń Wiejskich w Słupi pod Bralinem powstało w latach 50-tych. Przez wiele lat zmieniała się liczba członkiń, oraz zakres i forma działalności. Ale zawsze była to  działalność na rzecz miejscowej ludności. KGW wraz z gronem nauczycieli organizowało zabawy dla dzieci i dorosłych. Ta działalność  pozwoliła na zakup zastawy stołowej do świetlicy wiejskiej. Kobiety wspomagały mieszkańców w trudnej sytuacji i wywierały silny wpływ na rozwój naszej wsi. Koło zapewniało rozrywkę, organizowało kursy gotowania i pieczenia ciast dla kobiet, które przez całe życie zajmowały się tylko prowadzeniem domu i gospodarstwa. Taka działalność koła cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród pań i młodych dziewczyn, uczyła dbałości o dom i obejście, wyrabiała poczucie estetyki. Koło działa nieprzerwanie, wspierając rozwój wsi i podtrzymując tradycje regionu. Obecnie koło bierze udział w konkursach kulinarnych odnosząc sukcesy, a także wspiera lokalne uroczystości samodzielnie przygotowanymi potrawami.

Koło Gospodyń Wiejskich w Trębaczowie

Najprawdopodobniej założone w latach 50. lub 60. ubiegłego wieku. Najstarsza wzmianka o działalności Koła, to informacja o wycieczce Koła Gospodyń Wiejskich do Częstochowy dnia 29 sierpnia 1967 r. Zachowane dokumenty poświadczające istnienie Koła zachowały się od 1989 r. Pierwszą długoletnią przewodniczącą była Genowefa Łuczak, która w 1997 r. ze względu na wiek i gorszy stan zdrowia zrezygnowała z pełnienia funkcji. Po uroczystym pożegnaniu przewodniczącej wybrano na jej miejsce Janinę Hodyjas. Od marca 2009 roku funkcję przewodniczącej pełniła Grażyna Kruszelnicka. Po jej rezygnacji w kwietniu 2017 r. na nową przewodniczącą została wybrana Donata Klimpel. Na przestrzeni lat działalność koła wyglądała różnie. Były okresy wzmożonej działalności, ale też i zastoju. Odbywały się różne kursy np. kurs gotowania, robótek ręcznych, kroju i szycia. Rozprowadzano kurczaki, zapoznawano się z uprawą i zastosowaniem mało znanych warzyw, organizowano różne imprezy. Na początku lat 70. założono wypożyczalnię naczyń kuchennych na 200 osób, która prowadzona jest do dziasiaj. Członkowie Koła spotykają się na zebraniach w sali wiejskiej, na których omawiają sprawy bieżące, wymieniają się różnymi doświadczeniami i planują pracę. KGW  czynnie włączało się w prace związane z przygotowaniem Dnia Kobiet, Dnia Matki, festynów parafialnych, festynów rodzinnych, dożynek wiejskich i gminnych. Przedstawicielki Koła brały udział w Festiwalach Produktu Lokalnego w Ustroniu, skąd przywoziły dyplomy i wyróżnienia. Dnia 20.12.2018 r. dokonano wpisu Koła Gospodyń Wiejskich w Trębaczowie do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Obecnie Koło liczy 38 członków, w skład zarządu wchodzą: przewodnicząca Donata Klimpel, zastępca przewodniczącej Anna Sztuka, członek zarządu Maria Baraniak. Członkinie. Koło zorganizowało w 2019 r.  malowanie pisanek dla dzieci różnymi technikami oraz wykonywanie stroików wielkanocnych. W planach jest rozszerzenie działalności o zajęcia z rękodzieła oraz inicjatywy skierowane do naszych najmłodszych mieszkańców oraz planuje się organizację wieczorku tanecznego. Z pozyskanych pieniędzy zarząd zorganizował wyjazd do Teatru Komedii we Wrocławiu oraz oglądanie panoramy miasta z tarasu widokowego Sky Tower.

Koło Gospodyń Wiejskich w Turkowach

Koło Gospodyń Wiejskich w Turkowy powstało w latach osiemdziesiątych z inicjatywy Pani Krystyny Rykowskiej, wraz z którą działały Pani Zenona Kubica, Anna Świątek i Pani Leokadia Owoc. Po reaktywacji, trud założycielek kontynuują Maria Adamska, Maria Kurczbuch i Krystyna Ostrowska razem z mieszkankami wsi Turkowy. KGW działa prężnie o profilu głównie kulinarnym,  skierowanym do członkiń i do społeczności lokalnej. Współpracują z urzędem gminy i ochotniczą strażą pożarną. Głównym źródłem utrzymania są składki członkowskie, natomiast olbrzymie wsparcie stanowią dotacje. To dzięki nim mogą finansować spotkania, stroje czy wyposażenie kuchni jak i również organizować wyjazdy kulturalne.

Mimo, iż wiele z Pań zajmuje się opieką nad dziećmi lub wnukami, bądź pracują jeszcze zawodowo wciąż inwestują wiele czasu w działanie koła. Gotowanie dla Nich to ogromna pasja. Odtwarzanie i udoskonalanie przepisów  mam i babć, jest dla Nich ogromną przyjemnością co motywuje do dalszego działania.

Koło Gospodyń Wiejskich w Zbyczynie

KGW powstało w 1962 roku i liczyło wówczas 25 członkiń. Panie z KGW brały udział w licznych konkursach, kursach, pokazach, spotkaniach, organizowały wieczorki, zabawy i spotkania mieszkańców wsi Zbyczyna. W czasie żniw tworzyły tzw. „dziedzińce” dla dzieci z całej wioski, które zostawały pod opieką jednej z członkiń. Po trzydziestu latach działalności, z powodu braku świetlicy, zawiesiły swoją działalność. W roku 2015 po oddaniu do użytku świetlicy wiejskiej w Zbyczynie nastąpiła reaktywacja KGW. Obecnie Koło liczy 14 członków, zarówno pań, jak i panów. Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich w Zbyczynie tworzą: Przewodnicząca Jadwiga Kościańska, Zastępca Przewodniczącej Maria Kowalczyk oraz Emilia Orłowska. Po wejściu w życie Ustawy o funkcjonowaniu Kół Gospodyń Wiejskich zbyczyńskie Koło wpisało się do rejestru prowadzonego przez ARiMR i pozyskało dostępne fundusze, przeznaczając je m.in. na zakup sprzętu sportowego na użytek członków oraz mieszkańców. KGW w Zbyczynie organizuje cykliczne imprezy wiejskie, jak: Dzień Dziecka, dożynki wiejskie, Sylwestra, pokazy kulinarne czy Dzień Pieczonego Ziemniaka na zakończenie lata.

 

Koła Gospodyń w obiektywie: