Gmina Perzów

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja II

30 maja 2022 roku ogłoszone zostały wyniki II naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Perzów znalazła się na liście 2845 jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, którym zostało przyznane dofinansowanie.

Wsparcie otrzymało zadanie pn.: „ Budowa instalacji OZE na obiektach gminnych”, które obejmuje  budowę instalacji fotowoltaicznych przy Stacji Uzdatniania Wody w Perzowie, Zespołu Szkół w Perzowie, Zespołu Szkół w Trębaczowie oraz hydroforni w Słupi pod Bralinem (przewidywana wartość inwestycji to ponad 1,2 mln złotych) oraz „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Perzowie”. W ramach prac modernizacyjnych planowana jest przebudowa i rozbudowa elementów technologicznych oczyszczalni, zagospodarowania terenu przyległego, budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z modernizacją fragmentu sieci wodociągowej i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Perzowa. Szacunkowy koszt prac w tym zadaniu to niespełna 5 mln złotych.