Gmina Perzów

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Perzowie

 Wójt Gminy Perzów Danuta Froń podpisała umowę na przebudowę Stację Uzdatniania Wody w Perzowie, która będzie dostarczać wodę do sieci wodociągowej gminnej z istniejącego ujęcia wody. Konieczność przebudowy wynika ze stanu technicznego i wieku urządzeń i instalacji związanych z uzdatnianiem i transportem wody oraz dostosowanie obiektu do obowiązujących wymogów sanitarnych. Wybudowana zostanie nowa instalacja zewnętrzna kanalizacji dla ścieków z chlorowni wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki z chlorowni oraz infrastruktura podziemna.

    Zadanie realizowała będzie firma HYDRO-MARKO Sp. z o.o., Sp. K. z siedzibą w 63-200 Jarocin przy ul. Wojska Polskiego 139. Wykonawca wyłoniony został w procedurze udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie  regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych obowiązujący w Urzędzie Gminy w Perzowie.

   Termin zakończenia realizacji inwestycji przewiduje się na
dzień 31 października 2021 r.

Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 806 099,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji to 1 056 570,00 zł.

 

Trwa przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Perzowie, która będzie dostarczać wodę do gminnej sieci wodociągowej z istniejącego ujęcia wody. W ramach inwestycji wybudowana zostanie nowa instalacja wewnętrzna oczyszczania i uzdatniania wody, a także zewnętrzna kanalizacja dla ścieków z chlorowni wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na te ścieki. Dodatkowo zostanie przebudowana  infrastruktura podziemna SUW. Konieczność przebudowy wynika ze stanu technicznego, wieku urządzeń i instalacji związanych z uzdatnianiem i transportem wody oraz dostosowanie obiektu do obowiązujących wymogów sanitarnych.

Zadanie realizuje firma HYDRO-MARKO z Jarocina. Koszt inwestycji to 1.056.570,00 złotych, który częściowo zostanie pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19, a pozostałe środki będą pochodziły z budżetu gminy. Termin zakończenia realizacji inwestycji przewiduje się na dzień 31 października 2021 r.

 

26 października dokonaliśmy końcowego odbioru inwestycji „Budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Perzowie”. Wykonawca HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k w ramach zadania dokonał remontu budynku technicznego, trzech studni głębinowych, trzech zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej o łącznej pojemności 150 m3, odstojnika wód popłucznych, zbiornika bezodpływowego na odcieki z chlorowni oraz wszystkich niezbędnych elementów infrastruktury technicznej. Uzdatniona woda profilaktycznie w sposób ciągły poddawana jest procesowi dezynfekcji za pomocą lampy UV a wizualizacja pracy stacji pozwala na bieżący monitoring poprawności działania.