Gmina Perzów

„ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PERZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2023 ROK” – konsultacje społeczne

Ogłoszenie o konsultacjach  społecznych  

projektu:

 

„ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PERZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2023 ROK”

   Na podstawie uchwały nr XLVII/239/2010 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2010 r. Wójt Gminy Perzów zaprasza  organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków i propozycji  do projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Perzów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Projekt Programu został opracowany zgodnie z wymogami  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2022 poz. 1327). Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z Gminą Perzów. Konsultacje społeczne są możliwością wyrażania swoich opinii, dotyczących przedstawionego projektu programu.

Konsultacje prowadzone będą w formie pisemnego lub elektronicznego wyrażenia opinii o projekcie Programu przez organizacje. Ponadto w dniu 31 października 2022 roku o godz. 14.00 – 16.00  w pok. nr 6 Urzędu Gminy w Perzowie odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Perzów, na którym również będzie można zgłosić uwagi, wnioski i opinie o projekcie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.  

 Zasięg konsultacji obejmuje obszar Gminy Perzów.

Wszelkie wnioski o projekcie Programu można zgłaszać za pośrednictwem:  

  • poczty tradycyjnej na adres Perzów 78, 63-642 Perzów,
  • poczty elektronicznej na adres skrzynki e-mail: agnieszka.smolarek@perzow.pl
  • w wersji elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem e-puap

Formularz uwag jest tylko wzorem, na którym można zgłaszać swoje propozycję jednak nie jest obligatoryjnym dokumentem. Wszelkie pisemne formy  wniosków złożone w terminie będą brane pod uwagę. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

 Konsultacje przeprowadza Pani Agnieszka Smolarek – inspektor ds. zamówień publicznych w terminie od opublikowania niniejszego ogłoszenia do 31 października 2022 r.

Do pobrania ze strony  www.perzow.nowoczesnagmina.pl :

– projekt  uchwały Rady Gminy Perzów w sprawie  Rocznego Programu Współpracy Gminy Perzów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023

– wzór formularza uwag do projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Perzów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023

 

Wójt Gminy Perzów

/-/ Danuta Froń