Gmina Perzów

Transport dzieci do szkół na terenie Gminy

W dniu 30 sierpnia 2021 roku Wójt Gminy Perzów Danuta Froń przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Perzów Edyty Kieruzal podpisały z firmą USŁUGI TRANSPORTOWE KRAUS Lech Kraus z siedzibą w ul. Dworcowa 4, 63-600 Kępno, umowę na realizację zadania publicznego polegającego na dowozie i odwozie uczniów w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 dojeżdżających  do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Perzów. Wykonawca zadania został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129),  w trybie podstawowym.