Gmina Perzów

Fundusz sołecki został podzielony

Od kilku w lat w gminie Perzów wrzesień upływa pod znakiem zebrań wiejskich, podczas których mieszkańcy podejmują decyzje dotyczące przeznaczenia środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego. Nie inaczej było także w tym roku.

Ustawa o funduszu sołeckim nakłada na sołtysów obowiązek przekazania wójtowi w terminie do 30 września zatwierdzonego przez mieszkańców wniosku ze wskazaniem przedsięwzięć proponowanych do realizacji w kolejnym roku budżetowym. Dlatego też tematem przewodnim wszystkich zebrań wiejskich było podjęcie stosownych uchwał w tej sprawie.

Zgodnie z obowiązującym przepisami wysokość środków przypadających na dane sołectwo uzależniona jest od liczby mieszkańców oraz wykonanych dochodów danej gminy. Po zastosowaniu odpowiedniego wzoru ustalono, że w 2022 roku łączna kwota przypadająca na dziewięć sołectw wyniesie 373.553,99 zł. To o ponad 56.000 zł więcej niż roku poprzednim.  

Mieszkańcy dziewięciu sołectw gminy Perzów zaproponowali między innymi doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, doposażenie i remonty świetlic wiejskich, oznakowanie ulic tablicami kierunkowymi z numeracją porządkową, modernizację i doposażenie terenów zielonych, rekreacyjno-sportowych i placów zabaw, zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania terenów i obiektów gminnych. Współudział środków sołeckich w finansowaniu przebudowy, remontów lub utwardzania dróg gminnych daje możliwość pozyskania dodatkowego wsparcia finansowego, zatem i tym razem część pieniędzy zostanie wykorzystana na ten cel.

Wójt Gminy Perzów Danuta Froń uczestniczyła w zebraniach wiejskich, gdyż zawsze są one okazją do omówienia bieżących spraw dotyczących sołectwa i Gminy. Poruszano nurtujące mieszkańców zagadnienia inwestycyjne i finansowe obecnego oraz przyszłego roku budżetowego. W Domasłowie, Miechowie, Perzowie i Trębaczowie pochylono się szczególnie nad przebiegiem projektowanej linii kolejowej numer 85 na odcinku Łódź – Sieradz Północny i linii kolejowej numer 86 na odcinku Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny będących częścią krajowego projektu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.