Gmina Perzów

XXX Sesja Rady Gminy Perzów

W poniedziałek, 27 września 2021 r. odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Perzów. Po wysłuchaniu sprawozdań Wójta Gminy Perzów i Przewodniczącego Rady Gminy Perzów z działalności w okresie międzysesyjnym radni podjęli szereg uchwał przewidzianych w porządku obrad. Podjęto uchwałę w sprawie określenia średniej  ceny  jednostki paliwa w Gminie Perzów na rok szkolny 2021/2022 w celu  ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. Ustalono uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Perzów lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg, co było podyktowane nowelizacją ustawy o finansach publicznych. Uchwała usprawni sposób postępowania oraz narzuci wytyczne sposobie postępowania administracyjnego, obowiązujące dla należności ze wszystkich tytułów cywilno-prawnych. W związku z podpisanym aneksem do umowy pożyczki na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia pod Bralinem” WFOŚ i GW w Poznaniu określono nową wysokość wsparcia finansowego w postaci udzielenia pożyczki do wysokości 2.912.960,56 zł. Zmiana była związana z niższą wartością poprzetargową inwestycji niż zakładano.

Dokonano zmian w budżecie gminy na 2021 rok, ustalając dochody budżetu na kwotę 27593859,00 zł, a wydatki w wysokości 36939683,74 zł. W planie wydatków  przewidziano nowe zadania inwestycyjne pn.  budowa drogi Perzów-Miechów ze ścieżką rowerową, chodnikiem z oświetleniem solarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej oraz budowa drogi ze ścieżką rowerową oraz z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Słupi pod Bralinem, na które Gmina Perzów złożyła wnioski w ramach Polskiego Ładu. W trakcie sesji dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Perzów na lata 2021-2039 do zmian w budżecie.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników dróg Radni przyjęli apel skierowany do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o podjęcie prac związanych z zabezpieczeniem przejazdów kolejowych linii 181, zlokalizowanych na terenie Gminy Perzów relacji Herby Nowe – Oleśnica.

W wolnych głosach i wnioskach omówiono realizację inwestycji prowadzonych przez Gminę Perzów.