Gmina Perzów

XXIX Sesja Rady Gminy Perzów

25 sierpnia 2021 r. odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy Perzów. W trakcie sesji Radni przyjęli regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Perzów. Wprowadzono zmianę w Regulaminie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ciepła na źródła ekologiczne oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Perzów polegającą na umożliwieniu ubiegania się o dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w związku z budową nowego budynku mieszkalnego.

Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach Gminy Perzów.

Ponadto podjęto uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2021 rok ustalając łączną kwotę dochodów budżetowych na 2021 rok w wysokości   27354179,68 zł oraz łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 wysokości 36459750,74 zł. oraz dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Perzów na lata 2021-2039 do zmian w budżecie.