Gmina Perzów

XXVI sesja Rady Gminy Perzów

W dniu 10 czerwca 2021 r. odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy Perzów. Radni zdecydowali, że od dnia 15 lipca br. mieszkańcy gminy będą mogli składać do Urzędu Gminy wnioski na dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ciepła na ekologiczne oraz na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Perzów. Przypomnijmy, że o dofinansowanie ww. działań będą mogły ubiegać się zarówno osoby fizyczne, jak i wspólnoty mieszkaniowe. Celem wprowadzenia możliwości ubiegania się o dotacje jest ochrona powietrza, którym oddychamy oraz poprawa stanu środowiska naturalnego. O dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków będą mogli starać się właściciele nieruchomości, które nie mają możliwości podłączenia do istniejącej lub projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, które są położone w rozproszonej zabudowie. Na taką inwestycje będzie można pozyskać 4000,00 zł, nie więcej jednak niż 50 % kosztów budowy. Dofinansowanie na wymianę pieca wyniesie również 4000,00 zł. Gmina dofinansuje również likwidację wyrobów zawierających azbest polegającą na pakowaniu, załadunku wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie nieruchomości należącej do Wnioskodawcy, transporcie na składowisko, rozładunku i unieszkodliwieniu lub utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powyższe usługi mogą zostać sfinansowane przez Gminę w wysokości 80% jej wartości, jednak w kwocie nie wyższej niż 3000,00 zł. Wnioski w tej sprawie można składać do 31 sierpnia 2021 r.

Radni ustalili Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Perzów na lata 2021-2026 oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Perzów. W celu zmniejszenia ceny  dla odbiorców usług w związku z dużymi kosztami ścieków skalkulowanych w taryfie dla zbiorowego odprowadzania ścieków, podjęto uchwałę o dopłacie dla „I taryfowej grupy odbiorców” (tzn. dla:  gospodarstw domowych, jednostek użyteczności publicznej, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych odbiorców usług) w wysokości 8,90 zł do 1 m3  odprowadzanych ścieków.

W trakcie sesji dokonano zmian w budżecie gminy ustalając łączną kwotę dochodów budżetowych na 2021 rok w wysokości 26 776 084,21 zł i łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 35 835 123,81 zł. Wieloletnią prognozę finansową Gminy Perzów dostosowano do zmian w budżecie. Udzielono także pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań w zakresie budowy i modernizacji dróg powiatowych w wysokości 270 000,00 zł. Dotacja zostanie przeznaczona na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 5716P w miejscowości Domasłów oraz modernizację części drogi powiatowej nr 5716P, poprzez wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Trębaczów.