Gmina Perzów

XXIII sesja Rady Gminy Perzów

25 lutego 2021 r. odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy Perzów. Zgodnie z porządkiem obrad radni przyjęli sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Perzów z organizacjami pozarządowymi w roku 2020. W ramach wsparcia realizacji zadań publicznych zawarto umowy z 4 organizacjami pozarządowymi, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert realizowanego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z zaistniałą w 2020 roku sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa Stowarzyszenia miały trudności w zrealizowaniu zadań objętych umową. Część zadań nie została wykonana, cześć zmodyfikowano, a niektóre zastąpiono innymi na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych sytuacji kryzysowych.

W trakcie sesji uchwalono zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Perzowie oraz Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Perzów  na lata 2021-2027. Dokument ma stanowić podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych, które mają przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców w szczególności tych, którzy są zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem społecznym i doprowadzić do integracji społecznej. Strategia definiuje problemy, wyznacza najważniejsze priorytety i wskazuje na metody ich rozwiązania. Opracowanie Strategii zostało poprzedzone przeprowadzeniem diagnozy społecznej.

Radni uchwalili również Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Perzów w 2021 roku. Na realizację programu przeznaczono kwotę 25000,00 zł. Celem programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt  m.in. poprzez ich odławianie, umieszczanie w schronisku, poszukiwanie nowych właścicieli, zmniejszenie populacji zwierząt poprzez sterylizację i kastracje, znakowanie zwierząt, edukację mieszkańców.

Radni przyjęli plan pracy Rady Gminy Perzów, plany pracy komisji stałych oraz zatwierdzili plan pracy Komisji Rewizyjnej. Plany te obejmują tematy, które powinny być rozpatrywane w każdym roku kalendarzowym, uwzględniając w szczególności zadania wynikające z konieczności realizacji zapisów ustaw, jak również z uchwał Rady Gminy Perzów. Podjęto uchwałę w sprawie określenia średniej  ceny  jednostki paliwa  w Gminie Perzów na rok szkolny 2020/2021 w celu  ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców oraz uchwałę w sprawie deklaracji przystąpienia Gminy Perzów do prac nad utworzeniem spółdzielni energetycznej.

Radni zdecydowali o zwolnieniu  z drugiej i trzeciej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Perzów. Tego rodzaju wsparcie ze strony Gminy Perzów przyniesie ulgę finansową dla prowadzących działalność gastronomiczną, która w okresie pandemii ze względu na obostrzenia została pozbawiona możliwości bezpośredniej obsługi klienta, a tym samym sprzedaży napojów alkoholowych.

Dokonano zmian w budżecie gminy na 2021 rok, ustalając dochody budżetu na kwotę 26110333,00 zł, a wydatki w wysokości 32972540,42 zł. W planie wydatków  przewidziano nowe zadanie: przebudowa sieci wodociągowej w Miechowie, której celem jest modernizacja sieci ze względu na jej awaryjność. Planuje się sporządzenie projektu a w kolejnych latach w miarę możliwości finansowych realizację inwestycji. Zostanie również udzielona dotacja celowa w wysokości 250000,00 zł na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji SPZOZ w Kępnie w tym oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, oddziału neonatologii oraz oddziału ginekologiczno-położniczego. Ponadto w trakcie sesji uznano 3 petycje, które wpłynęły do Rady Gminy Perzów za niezasługujące na uwzględnienie.

W wolnych głosach i wnioskach zgłaszano problemy występujące na drogach gminnych i powiatowych, omówiono realizację inwestycji i wnioski o dofinansowania o które ubiega się Gmina Perzów.