Gmina Perzów

PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W PERZOWIE

 Wójt Gminy Perzów Danuta Froń podpisała umowę na przebudowę Stację Uzdatniania Wody w Perzowie, która będzie dostarczać wodę do sieci wodociągowej gminnej z istniejącego ujęcia wody. Konieczność przebudowy wynika ze stanu technicznego i wieku urządzeń i instalacji związanych z uzdatnianiem i transportem wody oraz dostosowanie obiektu do obowiązujących wymogów sanitarnych. Wybudowana zostanie nowa instalacja zewnętrzna kanalizacji dla ścieków z chlorowni wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki z chlorowni oraz infrastruktura podziemna.

    Zadanie realizowała będzie firma HYDRO-MARKO Sp. z o.o., Sp. K. z siedzibą w 63-200 Jarocin przy ul. Wojska Polskiego 139. Wykonawca wyłoniony został w procedurze udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie  regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych obowiązujący w Urzędzie Gminy w Perzowie.

   Koszt inwestycji to 1.056.570,00 złotych, która częściowo sfinansowana zostanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19, a reszta pokryta zostanie z własnych środków budżetu Gminy.

 Termin zakończenia realizacji inwestycji przewiduje się na dzień 31 października 2021 r.