Gmina Perzów

LVII SESJA RADY GMINY PERZÓW

W dniu 29 stycznia 2024 r. odbyła się LVII Sesja Rady Gminy Perzów. Po wysłuchaniu sprawozdań Wójta Gminy Perzów i Przewodniczącego Rady Gminy Perzów z działalności w okresie międzysesyjnym radni podjęli uchwały przewidziane w porządku obrad.
Ustalono szczegółowe warunki przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonych w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunki odpłatności za te usługi oraz szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyjątkiem usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, które należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Perzowie.
W trakcie sesji przyjęto również plan pracy Rady Gminy Perzów, plany pracy stałych komisji Rady oraz zatwierdzono plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Perzów na rok 2024.
W związku z przeprowadzonymi w miesiącu styczniu 2024 r. wyborami sołtysów i rad sołeckich w Sołectwach na terenie Gminy Perzów nastąpiły zmiany sołtysów w sołectwach Domasłów i Perzów w związku z tym podjęto uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa. Taka forma płatności daje możliwość płacenia podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego przez osoby fizyczne zamieszkałe na terenach wiejskich bezpośrednio u sołtysa (inkasenta), co stanowi znaczne udogodnienie dla wielu podatników.
Ponadto wprowadzono zmiany w budżecie gminy ustalając łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 50.206.695,46 zł. Wieloletnią prognozę finansową Gminy Perzów dostosowano do zmian w budżecie.
W wolnych głosach i wnioskach dyskutowano m. in. o remoncie drogi powiatowej w Trębaczowie, możliwości rozbudowy sieci kanalizacyjnej i budowy oświetlenia w Perzowie.