Gmina Perzów

Ogłoszenie w sprawie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków

Właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (tzw. szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków informujemy, że na podstawie:

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2023 poz. 1469),

uchwały Rady Gminy Perzów nr XXIII/155/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Perzów (Dz. U. Woj. Wielkop. 2021 poz. 2167),

uchwały Rady Gminy Perzów nr XLIV/290/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Perzów (Dz. U. Woj. Wielkop. 2022 poz. 8978),

są zobowiązani do:

  • pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub nieczystości ciekłych z opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, przez podmiot uprawniony,
  • zawarcia pisemnej umowy korzystania z usług z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,
  • opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i dostosowania częstotliwości opróżniania zgodnie z instrukcją eksploatacji oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz w roku,
  • opróżniania zbiorników bezodpływowych w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku,

W trakcie prowadzenia kontroli realizacji obowiązków w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi prowadzonych od lutego 2024 roku dokumentami wymaganymi do przedstawienia w trakcie kontroli będą m.in.:

– pisemna umowa z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników i/lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,

– faktury/rachunki/paragony potwierdzające realizacje usługi wraz z dowodami zapłaty,

– protokoły szczelności zbiorników bezodpływowych sporządzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

– certyfikaty, instrukcje eksploatacji przydomowych oczyszczalni, a w przypadku posiadania pozwolenia wodnoprawnego także wyniki badań ścieków, zgodnie z wydanymi decyzjami.

Podmioty uprawnione do odbierania nieczystości ciekłych to m.in.:

Zakład Usług Komunalnych Bogdan Świątek, Bralin ul. Lipowa 54, tel. 62 781 29 31

GOLMEX Sp. z o.o., Bralin Gola 20, tel. 62 332 05 59