Gmina Perzów

LV SESJA RADY GMINY PERZÓW – uchwalono podatki na 2024 rok

W czwartek, 23 listopada 2023 r. odbyła się LV Sesja Rady Gminy Perzów. W porządku obrad znalazły się uchwały określających wysokość stawek podatkowych na 2024 rok.

Ustalono średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego, którą obniżono w stosunku do ceny określonej w Komunikacie Prezesa GUS wynoszącej 89,63 zł do kwoty 71,90 zł za 1 decytonę. Roczne stawki  podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Perzów w 2024 roku będą kształtowały się następująco: podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie wynosił 1,10 zł za 1 m² powierzchni, od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynących jezior i zbiorników sztucznych – 6,09 zł od 1 ha powierzchni, od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,55 zł od 1 m², a od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym tylko te rodzaje zabudowy – 4,08 zł od 1 m² powierzchni. Podatek od budynków mieszkalnych wyniesie 0,97 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, w przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 28,17 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 14,42 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, od nieruchomości związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej – 6,29 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, oraz od pozostałych nieruchomości – 7,83 od 1 m² powierzchni użytkowej. Podatek od budowli będzie wynosił niezmiennie 2% ich wartości. Podatek od środków transportowych wzrośnie o 7% w stosunku do roku bieżącego.

Ponadto w trakcie sesji uznano za niezasługującą na uwzględnienie petycję w sprawie utworzenia Gminnej Spółki Energetycznej, wniesionej przez Teresę Garland, Prezydent Elektorski RP. Przyjęto Roczny program współpracy Gminy Perzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. Przyjęty program został poddany konsultacjom w terminie od 13.10.2020 r do 06.11.2020 r.  Dokument ten określa w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot i formy współpracy, a także obszary oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy lub na rzecz jej mieszkańców. Na realizację zadań publicznych objętych niniejszym Programem planuje się ogółem kwotę 95000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert.  Podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniających do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Dokonano zmian w uchwale w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Perzów oraz określono zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Perzów, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Ostatnią z podjętych uchwał była uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2023 rok. Ustalono łączną kwotę dochodów budżetowych na 2023 rok w wysokości 35085012,82 zł i łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 42505091,64 zł. Ponadto dostosowano wieloletnią prognozę finansową Gminy Perzów do zmian w budżecie.