Gmina Perzów

Wójt Gminy Perzów otrzymała wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

26 czerwca 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie  odbyła się LI Sesja Rady Gminy Perzów. Najważniejszym tematem sesji było podsumowanie ubiegłego roku budżetowego. Informacje o kondycji gminy – jej finanse, działania inwestycyjne, zadania z zakresu ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, oświaty, kultury, bezpieczeństwa i porządku oraz wielu innych zagadnień  zostały zawarte w obszernym Raporcie o stanie gminy w 2022 roku.

Po debacie nad raportem  odbyło się  głosowanie nad uchwałą o udzieleniu wotum zaufania Wójtowi, które zostało udzielone jednomyślnie. Następnie zostało przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym. Planowane dochody na 2022 r. w kwocie 35082194,33 zł zostały wykonane w  wysokości 34787021,96 zł, tj. w 99,16%. Natomiast planowane wydatki na 2022 rok stanowiły ogólną kwotę 42299880,42 zł, a wykonano je w kwocie 37708514,95 zł, co stanowi 89,15%. Planowany deficyt w wysokości 7217686,09 zł zrealizowano w kwocie 2921492,99 zł, ostatecznie wynik finansowy wyniósł 11790640,35 zł.

Wykonanie budżetu za 2022 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową i Komisję Rewizyjną. W trakcie zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Gminy głosowania Rada Gminy Perzów jednogłośnie 13 głosami ,,za” obecnych radnych udzieliła Wójt Gminy – Danucie Froń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

W tym miejscu Wójt podziękowała radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych za wspólną pracę, okazywane wsparcie, a także za wielkie zaangażowanie w realizację bieżących zadań gminy.

W dalszej części radni podjęli uchwały: w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Perzów, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości. Ustalono Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Perzów w 2023 roku. Dokonano także zmian uchwały budżetowej gminy na 2023 rok, ustalając łączną kwotę dochodów budżetowych na 2023 rok w wysokości   31697002,80 zł oraz łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 wysokości 40411588,08 zł. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Perzów dostosowano do zmian w budżecie.