Gmina Perzów

Stypendia szkolne!

Stypendium szkolne jest świadczeniem o charakterze socjalnym, zależnym od dochodu na osobę w rodzinie (600 zł/os) oraz w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski można składać osobiście od 1 do 15 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Perzowie.

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym również wyrównawczych; wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności w dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach wyrównawczych, sportowych, informatycznych i innych zajęciach poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia, a także całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z wyjazdem na wycieczkę przedmiotową, na basen, uczestnictwem w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych;
 2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów poniesionych na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym szczególności zakupu:
  1. podręczników, materiałów edukacyjnych (ćwiczeń), lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych publikacji o charakterze edukacyjnym oraz multimedialnych programów edukacyjnych pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego, tablic matematycznych, map, atlasów geograficznych, globusów itp.,
  2. komputera, części do komputera, laptopa, tableta, notebooka, pamięci przenośnej, oprogramowania komputerowego, urządzeń peryferyjnych do komputera: monitor, drukarka, głośniki, modem, router, mikrofon, myszka, klawiatura, tusz/toner, płyt CD i DVD, pendrive, papier do drukarki,
  3. biurka, krzesła do biurka, lampki na biurko,
  4. zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, tornistrów, materiałów plastycznych i innych przyborów szkolnych,
  5. odzieży sportowej z limitem na dany rok szkolny (dres sportowy – szt. 2, bluza sportowa – szt. 2, spodnie sportowe – szt. 2, spodenki gimnastyczne – szt. 2, koszulki sportowe – szt. 4, legginsy – szt. 2, odzież termiczna – szt. 1), butów sportowych na zajęcia wychowania fizycznego – szt. 2, wyposażenie na basen: klapki – szt. 1, czepek – szt. 1, strój kąpielowy – szt. 1  oraz innego wyposażenia wymaganego przez szkołę,
  6. innych materiałów wymaganych przez szkołę na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
  7. innych pomocy niezbędnych w procesie edukacyjnym.
 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych oraz wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, a w szczególności:
  1. kosztów zakwaterowania w bursie, internacie,
  2. wyżywienia w stołówkach szkolnych i internacie
  3. transportu środkami komunikacji zbiorowej na podstawie imiennego biletu miesięcznego.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Perzowie

w poniedziałki od 8.00 – 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

 lub pod nr tel. 62 36 66 027

Wiosek o przyznanie stypendium szkolnego- zasiłku szkolnego 2022