Gmina Perzów

Wójt Gminy Perzów otrzymała wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Sesja absolutoryjna odbyła się 20 czerwca 2022 r. W obradach wzięło udział 15 radnych oraz sołtysi z gminy Perzów. Najważniejszym tematem sesji było oczywiście podsumowanie ubiegłego roku budżetowego. Informacje o kondycji naszej gminy – jej finanse, działania inwestycyjne, zadania z zakresu ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, oświaty, kultury, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku oraz wielu innych zagadnień zawarte zostały w obszernym Raporcie o stanie gminy w 2021 roku.

Po debacie nad raportem  odbyło się  głosowanie nad uchwałą o udzieleniu wotum zaufania Wójtowi, które zostało udzielone jednomyślnie. Następnie zostało przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym. Planowane dochody na 2021 r. w kwocie 30.948 636,17 zł zostały wykonane w  wysokości 32.266 665,55 zł, tj. w 104,26%. Natomiast planowane wydatki na 2021 rok stanowiły ogólną kwotę 35.467 676,37 zł, a wykonano je w kwocie 32 755 435,98 zł, co stanowi 92,35%. Na koniec roku planowano deficyt w kwocie 4 519 040,20 zł, ostatecznie wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie 488 770,43 zł. W roku sprawozdawczym Gmina perzów zrealizowała przychody budżetu w kwocie 13.077 179,15 zł oraz rozchody w kwocie 760 980,00 zł

Wykonanie budżetu za 2021 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową i Komisję Rewizyjną. W trakcie zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Gminy głosowania Rada Gminy Perzów jednogłośnie udzieliła Wójt Gminy – Danucie Froń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Pani Wójt Danuta Froń podsumowując wynik podziękowała Radnym za udzielone absolutorium oraz zaufanie jakim ją obdarzyli. Przyznała, że jednogłośny wynik daje jej jeszcze większą siłę do działania. Podkreśliła, że docenia współpracę z Radnymi, która poprzez tak pozytywne relacje wpływa na tak dobry rozwój Gminy Perzów. Podziękowania złożyła również sołtysom oraz wszystkim pracownikom za ich zaangażowanie jakie każdego dnia wkładają w swoją pracę.

Po procedurze absolutoryjnej radni podjęli szereg uchwał. W związku ze zmianą sołtysa we wsi Słupia pod Bralinem podjęto uchwałę  w sprawie poboru opłat w drodze inkasa. Podjęto uchwały w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej  pw. Św. Andrzeja Apostoła w Słupi pod Bralinem oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Trębaczowie dotacji na prace konserwatorskiej, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Radni podjęli również uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2022-2039 oraz zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022 rok  Podczas sesji przyjęto również sprawozdanie z realizacji ,,Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomani za 2021 rok”.