Gmina Perzów

Konsultacje dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Perzów na lata 2022-2030

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu

Strategii Rozwoju Gminy Perzów na lata 2022-2030

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz uchwałą nr XXXI/200/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Strategii Rozwoju Gminy Perzów na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu, w tym trybu konsultacji,

zapraszam

sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Perzów oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do zapoznania się z projektem
Strategii Rozwoju Gminy Perzów na lata 2022-2030.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 14 lutego do 20 marca 2022 roku, lub podczas spotkania konsultacyjnego.

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:

  1. przesłać na adres: Urząd Gminy w Perzowie, Perzów 78A, 63-642 Perzów (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
  2. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie,
  3. albo przesłać dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: strategia@perzow.pl

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Perzów na lata 2022-2030 odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie w dniu 15 marca 2022 roku o godzinie 11:00.

Projekt_10.02.2022_SRG_Perzów

formularz_uwag_konsultacje_spoleczne