Gmina Perzów

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E

          W związku z wejściem w życie w dniu 04 stycznia 2022 roku ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym ( Dz. U. z 2022 r. , poz. 1) :

  1. Informuję o możliwości składania wniosków o przyznanie  dodatku osłonowego   przez  osoby mające miejsce zamieszkania w Gminie Perzów. Wnioski  można składać  na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Perzowie  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( EPUAP).
  2. Wnioski można składać w okresie od 10 stycznia 2022 roku do 31 października 2022 roku .
  3. Wzór wniosku o przyznanie dodatku osłonowego został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z 3 stycznia 2022 roku poz. 2.

Informacje o warunkach ubiegania się o przyznanie dodatku udzielane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Perzowie lub telefonicznie – 62 7861854 w godzinach  urzędowania.

                                                                                            

  Kierownik GOPS

                                                                                                                                    /-/ Ewa Marzec

Ulotka_dodatek_osłonowy_-_wersja_kolorowa

QA_Dodatek_osłonowy