Gmina Perzów

Modernizacja sceny plenerowej w Perzowie

W dniu  28 października 2021 r. Wójt Gminy Perzów Danuta Froń przy kontrasygnacie Edyty Kieruzal – Skarbnika Gminy Perzów zawarły umowę z Przedsiębiorstwem Ogólnobudowlanym EXDACH z siedzibą w  Ostrowie Wielkopolskim na zadanie pn. „Modernizacja sceny plenerowej w Perzowie”. Umowę zawarto w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawą z dnia 11 września 2020 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129). Zakres prac obejmuje roboty rozbiórkowe, roboty fundamentowe , ściany przyziemne, słupy, konstrukcje i pokrycia dachowe, podłoża i posadzki, nawierzchnie z kostki brukowej. Pracę potrwają 2 miesiące od dnia 28.10.2021 r. do dnia 28.12.2021 r. Całość zadania to koszt w wysokości 314.964,78 zł.

Gmina Perzów aplikowała o przyznanie pomocy na operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) do Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski. Nabór wniosków o przyznanie pomocy był w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie: nowoczesna baza rekreacyjno-kulturalna. Zakres operacji: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Gmina Perzów znalazła się na liście wybranych operacji. Wnioskowana kwota pomocy na zadanie pn.: „Modernizacja sceny plenerowej w Perzowie” to 41 835,00 zł.