Gmina Perzów

XXV Sesja Rady Gminy Perzów

W poniedziałek, 26 kwietnia 2021 r. odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Perzów. Po wysłuchaniu sprawozdań Wójta Gminy Perzów i Przewodniczącego Rady Gminy Perzów z działalności w okresie międzysesyjnym radni podjęli uchwały przewidziane w porządku obrad. Określono wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy, które zaczną obowiązywać od dnia 1 lipca 2021 r.

Podjęto uchwałę w sprawie określenia średniej  ceny  jednostki paliwa  w Gminie Perzów na rok szkolny 2020/2021 w celu  ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. W trakcie sesji  uznano petycję wniesioną do Rady Gminy za niezasługującą na uwzględnienie. Ponadto wprowadzono zmiany w budżecie gminy ustalając łączną kwotę dochodów budżetowych na 2021 rok w wysokości 26359584,44 zł i łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 34224212,20 zł. Wieloletnią prognozę finansową Gminy Perzów dostosowano do zmian w budżecie.