Gmina Perzów

Podpisano umowy na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku

W dniach 4 i 5 marca 2021 r. Wójt Gminy Perzów, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisała umowy na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Perzów z Prezesami stowarzyszeń, które otrzymały wsparcie finansowe na tegoroczne działania. Do otwartego konkursu ofert przystąpiło łącznie 5 organizacji, które po przeprowadzeniu procedury konkursowej otrzymały dofinansowania na zadania określone w złożonych ofertach. W budżecie gminy na 2021 r. zabezpieczono na ten cel 77000,00 zł.

Ogólna kwota wsparcia na działalność w zakresie sportu w wysokości 67.000,00 zł została rozdysponowana pomiędzy: Ludowy Zespół Sportowy „POGOŃ” Trębaczów, który otrzymał 43.000,00 zł na szkolenia w zakresie gry w piłkę nożną i uczestnictwa w rozgrywkach sportowych, Klub Karate KAMINARI Perzów, który otrzymał kwotę 20.000,00 zł na popularyzowanie dyscypliny sportowej karate oraz Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Syców, która po raz pierwszy ubiegała się o dofinansowanie z budżetu Gminy Perzów działań w zakresie piłki nożnej, które chce zorganizować na naszym terenie dla dzieci i młodzieży z Gminy Perzów, korzystając z gminnych obiektów sportowych. Zaangażowanie stowarzyszeń sportowych, dzięki własnym wkładom finansowym jak i dzięki wsparciu z budżetu gminy przyczyni się do zwiększenia możliwości stworzenia dla dzieci i młodzieży z Gminy Perzów bazy sportowej, która zmobilizuje je do większego korzystania z aktywności fizycznej i ciekawego spędzania czasu wolnego.

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 10.000,00 na wsparcie działań kulturalnych została rozdysponowania pomiędzy dwa stowarzyszenia: Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów, które w tym roku planuje  wyjazd do teatru dla dzieci szkół podstawowych, które czynnie angażują się w ten rodzaj zajęć kulturalnych oraz zorganizowanie spektakli na terenie naszej Gminy, które wystawione zostaną przez zaproszonych  aktorów. Stowarzyszenie otrzymało na ten cel dofinansowanie w kwocie 5220,00 złotych .

Stowarzyszenie Cool-Tur w tym roku zaproponowało dwa wyjazdy: na jarmark bożonarodzeniowy do Wrocławia, wyjazd do kina z okazji Dnia dziecka oraz konkurs na świąteczny wystrój posesji z nagrodami. Organizacja  otrzymała wsparcie na ten cel w wysokości 3950,00 złotych.

 Organizacje na bieżąco będą informowały mieszkańców o swoich podejmowanych inicjatywach. Zachęcamy do skorzystania z ich ciekawej oferty proponowanych w tym roku działań.