Gmina Perzów

XXII SESJA RADY GMINY PERZÓW

W dniu 21 grudnia 2020 r. odbyła się XXII Sesja Rady Gminy Perzów, w trakcie której perzowscy radni uchwalili budżet na 2021 rok. Projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz został pozytywnie oceniony przez wszystkie komisje stałe Rady Gminy Perzów. W głosowaniu nad budżetem wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem budżetu głosowało 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. Łączne dochody gminy na 2021 rok założono na poziomie 26076988,00,00 zł, a wydatki w wysokości 29939195,42 zł. Planowany deficyt budżetu wynosi 3862207,42 zł i zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia długoterminową pożyczką oraz z nadwyżki. Do najważniejszych inwestycji planowanych na 2021 rok jest kontynuacja rozpoczętej budowy kanalizacji w Sołectwie Trębaczów i w Słupi pod Bralinem, budowa przedszkola w Trębaczowie, na którą w ostatnim czasie Gmina Perzów pozyskała dofinasowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Perzowie. Na budowę i modernizację dróg gminnych zabezpieczono środki w wysokości 528000,00 zł. Na fundusz sołecki będący do dyspozycji poszczególnych sołectw  przypada kwota 359101,33 zł.

Planuje się również stworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej terenie Zespołu Szkół w Trębaczowie przy udziale środków zewnętrznych.

W trakcie uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Perzów na lata 2021-2039,

oraz szereg uchwał związanych z gospodarką odpadami, w tym regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Perzów. Ponadto wyznaczono obszar, wielkość i granice Aglomeracji Perzów oraz podjęto decyzje o utworzeniu z dniem 1 stycznia 2021r. nowej jednostki budżetowej – Klubu Seniora w Domasłowie.

Dokonano uporządkowania finansów gminy w kontekście mijającego roku podejmując ostatnią uchwałę zmieniająca budżet na 2020 rok. W jej wyniku dochody gminy w 2020 roku zamknęły się kwotą 29801694,24 zł, zaś ostateczne wydatki ustalono na kwotę 27624999,73 zł.  Nadwyżka budżetu wysokości 2176694,51 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Radni przyjęli również zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2020-2039, będące odzwierciedleniem zmian w uchwale budżetowej.