Gmina Perzów

LVIII SESJA RADY GMINY PERZÓW

 W dniu 26 lutego 2024 r. odbyła się LVIII Sesja Rady Gminy Perzów. Po wysłuchaniu sprawozdań Wójta Gminy Perzów i Przewodniczącego Rady Gminy Perzów z działalności w okresie międzysesyjnym radni przyjęli sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Perzów z organizacjami pozarządowymi w roku 2023 oraz sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Perzowie za 2023 rok, z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Następnie uchwalono uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Perzów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz dotacji na zabytki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Ponadto wprowadzono zmiany w budżecie gminy ustalając łączną kwotę dochodów budżetowych budżetu na 2024 rok w wysokości 47731534,46 zł. wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 51606419,46 zł. Wieloletnią prognozę finansową Gminy Perzów dostosowano do zmian w budżecie.