Gmina Perzów

LIV SESJA RADY GMINY PERZÓW

W poniedziałek, 30 października 2023 r. odbyła się LIV Sesja Rady Gminy Perzów. Po wysłuchaniu sprawozdań Wójta Gminy Perzów i Przewodniczącego Rady Gminy Perzów z działalności w okresie międzysesyjnym radni podjęli uchwały przewidziane w porządku obrad. Ustalono wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, ćwiczeniach, a także brali udział w zabezpieczeniu obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, w szkoleniu oraz w ochronie ludności i porządku publicznego podczas imprezy publicznej organizowanej przez Gminę Perzów. Nowością jest ekwiwalent dla kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Perzów. W trakcie sesji zmieniono uchwałę w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadania w zakresie budowy i modernizacji oddziału leczniczo-rehabilitacyjnego w Grębaninie w latach 2022 – 2024, zmieniając okres udzielenia pomocy do 2023 roku oraz zdecydowano o przeznaczeniu w 2024 roku pozostałych środków na  Przebudowę Oddziału Dziecięcego SPZOZ w Kępnie. Rada Gminy zdecydowała o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadania w zakresie budowy i modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów.

Ponadto wprowadzono zmiany w budżecie gminy ustalając łączną kwotę dochodów budżetowych na 2023 rok w wysokości 34.888.667,65 zł i łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 43.091.306,47 zł. Wieloletnią prognozę finansową Gminy Perzów dostosowano do zmian w budżecie.