Gmina Perzów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Perzowie działając  na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku oraz aktach wykonawczych realizuje zadania zlecone i własne gminy. Pomoc społeczna wspiera osoby  i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb , które powinny zostać zaspokojone , jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Należy zauważyć , że osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej a udzielenie pomocy opiera się na zasadzie pomocniczości .

Efektywna realizacja usług społecznych i ich sprawne funkcjonowanie wymaga dostosowania działań z wielu obszarów do rzeczywistych potrzeb mieszkańców gminy Pomoc społeczna  skierowana jest na :

  1. Wsparcie rodziny w prawidłowym funkcjonowaniu.  Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych jest wsparcie w odbudowywaniu prawidłowych relacji w rodzinie oraz we właściwym wypełnianiu ról społecznych przez jej członków . Wsparcie rodziny powinno być w miarę możliwości wczesne i mieć charakter profilaktyczny, ochronny. Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowania wartości i norm związanych z ich wychowaniem.
  2. Usamodzielnienie rodziny.  Rodzina, w pierwszej kolejności , powinna mieć możliwość samodzielnego zmierzenia się ze swymi problemami, co pozwala zwiększyć jej szansę na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku oraz stymuluje aktywność własną, wyzwala potencjał i pozwala na uczenie się nowych umiejętności. Pomoc powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin poprzez przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu własnych zasobów oraz zasobów środowiska. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
  3. Zasadę pomocniczości .  Pomoc powinna być nakierowana na wykorzystanie zasobów własnych rodziny, na wsparcie osoby w rodzinie. W środowisku lokalnym przy wykorzystaniu grup samopomocowych, Kościołów, organizacji pozarządowych. Wsparcie instytucjonalne w sytuacji , gdy osoba , jej otoczenie, rodzina, środowisko lokalne, staje sprzed problemami których samodzielnie nie potrafi rozwiązać. Formy wsparcia dziennego powinny być wykorzystane przed formami całodobowymi.
  4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Działania powinny służyć odbudowie i podtrzymaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych oraz integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Ośrodek realizuje zadania wynikające  z ustawy o świadczeniach rodzinnych , pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów . Są to zadania zlecone, realizowane ze środków z budżetu państwa. System świadczeń rodzinnych ma na celu pomoc rodzinom, które nie są w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci. Zadanie wynikające z ustawy z pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ma na celu  częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych

W ramach swoich działań Ośrodek w celu lepszego rozpoznania potrzeb środowiska, zagrożeń występujących na terenie naszej Gminy oraz celem lepszej realizacji powierzonych zadań ściśle współpracuje z  szeregiem instytucjami , zarówno na terenie Gminy Perzów jak i spoza gminy . Należy podkreślić  dobrą współpracę z pedagogiem szkolnym z Zespołu Szkół w Perzowie oraz dzielnicowymi z terenu naszej Gminy.

      Pracownicy Ośrodka  wykonując pracę socjalną wspomagają osoby i rodziny wymagające pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej i życiowej, współuczestniczą w organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, pomagają sporządzić pozwy do Sądu o przyznanie alimentów, rozwód czy separację , pomagają w wypełnianiu wniosków o ustalenia niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności, biorą udział w procesie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia, przeprowadzają rozmowy wspierające, udzielają informacji, gdzie osoby lub rodziny mogą uzyskać pomoc, która nie leży w kompetencji Ośrodka, pomagają podopiecznym w uzyskaniu prawa do emerytury lub renty, przeprowadzają wywiady  u dłużników alimentacyjnych oraz podejmują działania związane z ich aktywizacją zawodową, przeprowadzają wywiady alimentacyjne u osób zobowiązanych do alimentacji, podejmują działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  itp.