Gmina Perzów

Gmina Erdőtelek

Początek współpracy polsko – węgierskiej określa się na dzień podpisania oficjalnej umowy o współpracy samorządów Gminy Perzów i Gminy Erdőtelek tj. 27 sierpnia 2004 roku. W podpisanym dokumencie strony zobowiązały się, że będą ustanawiały i rozwijały współpracę i przyjaźń w dziedzinie kultury i sztuki, sportu i turystyki, nauki i oświaty, ochrony środowiska oraz wymiany dzieci i młodzieży. Wszystkie spotkania między partnerami i to zarówno w kraju jak i za granicą pokazały, że słowa zawarte w umowach nie są jedynie pustą deklaracja, a stanowią zobowiązania aktywnie realizowane przez strony. Za cel przyświecający tak szlachetnym działaniom przyjęto zacieśnienie przyjaźni między narodami oraz potrzebę rozwijania więzi i współpracy w wielu różnych dziedzinach. Erdőtelek – wieś w hrabstwie Heves na Węgrzech.