Gmina Perzów

Stowarzyszenia/organizacje/zespoły sportowe/zespoły muzyczne

STOWARZYSZENIA

Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów

TRGP to organizacja pozarządowa o charakterze pożytku publicznego funkcjonująca na terenie Gminy Perzów od 2004 r . Celem działania Towarzystwa jest m.in.: inicjowanie działań i działanie na rzecz rozwoju Gminy Perzów, lepszego zaspakajania różnych potrzeb jej mieszkańców, a w szczególności w dziedzinie: ochrony środowiska, ochrony zdrowia, oświaty w tym szkolnej oraz innych jej form, kultury, tradycji i ochrony zabytków, sportu, turystyki i rekreacji, organizowanie pomocy charytatywnej, pomocy osobom niepełnosprawnym, upowszechnianie historii oraz dorobku Gminy, obudzanie i aktywizowanie wszystkich środowisk społeczno zawodowych itp. TRGP współpracuje z firmą Reba w zakresie zbiórki zużytych baterii. Członek Zarządu bierze czynny udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy rodzinie. Co roku TRGP przekazuje 1 % podatku, który wpływa od Urzędu skarbowego dla OSP  z terenu Gminy Perzów, organizacje pozarządowe działające w Gminie Perzów oraz placówki oświatowe. Wśród głównych obszarów aktywności TRGP należy zaliczyć: rozwój oświaty, kultury, sportu, rozwój infrastruktury gminnej, pomoc w ochronie zdrowia, pomoc osobom biednym i niepełnosprawnym, rozwój ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego. Od 2005 roku z różnych form wsparcia skorzystało blisko 150 osób. Warto dodać, że są to głównie stypendyści, którzy otrzymują roczne nagrody za wyróżniające się wyniki w nauce i sporcie. W ten sposób stowarzyszenie stara się dostrzec potencjał tkwiący w młodych ludziach zamieszkujących gminę Perzów i choć w małym stopniu go wspomagać. Członkowie stowarzyszenia starają się także animować we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Perzowie przedstawienia teatralne dla dzieci z przedszkoli i szkół z obszaru Gminy. Sport to również obszar, w którym widoczna jest działalność stowarzyszenia. Współfinansowana są wyjazdy dla najmłodszych na basen. Promowane są także działania proekologiczne takie jak prowadzone regularnie akcje zbiórek z użytych baterii.  Obok działań związanych z rozwojem form aktywności dzieci i młodzieży stowarzyszenie animuje szkolenia dla rolników. Warto tu podkreślić szkolenia z zakresu uprawy wierzby energetycznej. Celem działania Towarzystwa jest inicjowanie działań i działanie na rzecz rozwoju Gminy Perzów, lepszego zaspakajania różnych potrzeb jej mieszkańców m.in. ochrony środowiska, ochrony zdrowia, oświaty w tym szkolnej oraz innych jej form, rozwoju i kształcenia z zakresu przedsiębiorczości, kultury, tradycji i ochrony zabytków, sportu, turystyki i rekreacji.

Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów, Perzów 78B, 63-642 Perzów

tel. (062) 7861087, NIP: 619-19-18-774, KRS: 0000158120

            Numer rachunku bankowego w SBL O/Perzów:
           75 8413 0000 0200 0129 2000 0001

Towarzystwo Sympatyków Trębaczowa

Towarzystwo Sympatyków Trębaczowa istnieje od 2010 roku.

Celem tego stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju gminy Perzów, w szczególności sołectwa Trębaczów, poprawy życia jego  mieszkańców zwłaszcza w dziedzinie: ochrony środowiska, ochrony zdrowia, edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, rozwoju przedsiębiorczości, kultury, promocji, dziedzictwa narodowego i regionalnego, sportu, turystyki i rekreacji, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, współpracy międzynarodowej dzieci, młodzieży i dorosłych, telekomunikacji, infrastruktury gminnej, rolnictwa i leśnictwa, kultu religijnego, działalności charytatywnej i wolontariatu, wsparcia działalności młodzieży, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania patologii społecznej, pomocy osobom niepełnosprawnym.

Stowarzyszenie upowszechnia historię, kulturę i tradycje lokalne ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki życia na obszarze gminy Perzów. Aktywizuje i wspiera lokalne grupy społeczne. Często włącza się we wspólne inicjatywy oraz zaprasza do współpracy inne organizacje i stowarzyszenia. Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności poprzez: współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze, współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi rozwojem Gminy Perzów i w szczególności sołectwa Trębaczów, prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych.

Towarzystwo Sympatyków Trębaczowa ma swoją stronę na Facebooku. Można tam śledzić wydarzenia związane z działalnością tej organizacji oraz akcje wspierane i promowane przez TST. Profil internetowy jest też szybkim i łatwym sposobem komunikowania się z członkami Zarządu stowarzyszenia.

Siedziba TST znajduje się w gminnym budynku pod adresem Trębaczów nr 117.

Stowarzyszenie Kozie Górki

Stowarzyszenie powstało wiosną 2010 roku z inicjatywy młodych mieszkańców Kozy Wielkiej i Gęsiej Górki. Prezesem stowarzyszenia jest Przemysław Łytka.
Celem organizacji jest działanie na rzecz rozwoju gminy Perzów, w szczególności sołectwa Koza Wielka, a także upowszechniania historii, kultury i tradycji
sołectwa.

ORGANIZACJE

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, koło Perzów

PZERiI Do 2002 roku w zarządzie znajdowali się Kazimierz Wróbel oraz Walenty Kmiecik. Na zwołanych wyborach zarządu wybrano nowe władze – przewodniczącą została Irena Jańska. Rok później wybrano zarząd uzupełniający. W 2007 roku dokonano wyboru nowego zarządu, w którego skład weszła
Anna Zapolna i jako przewodnicząca działa do dnia dzisiejszego.
Działalnością koła jest organizowanie spotkań i życia kulturalnego emerytów i rencistów. Organizowane są spotkania okolicznościowe np.: Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Seniora, Andrzejki, majówki, Pożegnanie Lata oraz uroczystości: opłatek bożonarodzeniowy, jasełka. Organizowane są jednodniowe wycieczki oraz wyjazdy wielodniowe: nad morze, w góry czy za granicę, do sanatoriów, które organizuje Zarząd Rejonowy PZERiI w Kępnie.

Główne cele działalności związku to: dążenie do poprawy sytuacji socjalno-bytowej emerytów, rencistów i inwalidów; uczestniczenie w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz innymi organizacjami pozarządowymi, gospodarczymi i spółdzielczymi; integrowanie i aktywizowanie emerytów, rencistów i inwalidów poprzez organizowanie różnych form życia kulturalnego,  artystycznego i turystycznego; reprezentowanie interesów członków związku wobec organów administracji publicznej i samorządowej; popularyzowanie istotnych spraw i problemów członków PZERiI wśród lokalnej społeczności.

ZESPOŁY SPORTOWE

Ludowy Zespół Sportowy” Pogoń” Trębaczów

Nie istnieje dokładna data powstania klubu, ale przypuszczalnie jest to początek lat 50. ubiegłego wieku. Od samego początku nadano miejscowemu LSZ-owi nazwę „Pogoń”, która istnieje po dzień dzisiejszy. Lata 60., 70. i te późniejsze to trudny okres wiejskiego sportu. Tutejsze boisko to była wydzielona powierzchnia spełniająca wymiary do rozgrywania meczów piłkarskich obsadzona topolami. Sama murawa w tamtym okresie była słabej jakości, ale nie odbiegała wyglądem od innych okolicznych boisk. Zawodnicy grający w zespole to niemal wyłącznie mieszkańcy Trębaczowa, co też było cechą charakterystyczną tamtego okresu.

         Duży przełom nastąpił po 1998 r., kiedy po dwuletniej przerwie klub został reaktywowany. Prezesem został Czesław Ignasiak, który dal podwaliny do dzisiejszego wyglądu i stanu obiektu. W roku 2000 powstała inicjatywa budowy budynku klubowego. Budowa trwała 2 lata, którą finansowała Gmina Perzów na czele z ówczesnym wójtem Ryszardem Grygiel. Dużo prac społecznie wykonali mieszkańcy Trębaczowa, co znacznie przyspieszyło oddanie budynku do użytku. Sam obiekt (stadion) zmieniał sie znacznie i od tego czasu została wybudowana droga asfaltowa, zniknęły topole, które zaczęły zagrażać bezpieczeństwu. Cały teren został ogrodzony płotem, posiadamy trybunę, na której jest prawie 100 miejsc siedzących oraz jupitery oświetlające boisko, przy których treningi mogą odbywać się z powodzeniem w godzinach wieczornych. Za bramkami zostały zamontowane piłkochywty, które ułatwiają przeprowadzanie meczu.

         W tym okresie znacznie zmieniła się sytuacja kadrowa. Do drużyny zaczęli dołączać zawodnicy z okolicznych miejscowości, co w dużym stopniu poprawiło poziom sportowy klubu. Drużyna seniorów trenowana przez Jarosława Karnasiewicza z powodzeniem rywalizowała w rozgrywkach całego okręgu kaliskiego. Przez 12 sezonów Pogoń uczestniczyła w rozgrywkach kaliskiej klasy okręgowej, rywalizując z czołowymi klubami południowej Wielkopolski. Największym sukcesem było zajęcie 3. miejsca w klasie okręgowej w sezonie 2015/2016, a także trzykrotny awans do ćwierćfinału Pucharu Polski okręgu kaliskiego. Po raz ostatni w sezonie 2020/2021. Sukcesem było też zdobycie tytułu Króla Strzelców przez Roberta Ignasiaka – 31 bramek w 25 meczach. Natomiast w ścisłej czołówce tej klasyfikacji znaleźli sie też: Patryk Ignasiak, Błażej Ostry, Robert Krawczyk i Filip Latusek. Najdłużej kapitanem drużyny był Patryk Ignasiak, z kolei najwięcej spotkań rozegrał Arkadiusz Pawłowicz.

         Aktualnie (sezon 2020-2021) klub prowadzi drużynę seniorów w rozgrywkach klasy A. Prezesem Pogoni jest Rajmund Radajewski, jego zastępcą Patryk Ignasiak, sekretarzem Pani Ewa Nowak oraz kierownikiem Jan Wika. Trenerem zespołu seniorów jest Dariusz Piędzioch, a drużyny młodzików Jacek Karnasiewicz.

Nie sposób wymienić wszystkich zaangażowanych w istnienie i wieloletnią działalność klubu, dzięki którym nastąpił taki rozwój, jak ma to miejsce od wielu lat.

STOWARZYSZENIE „KLUB KARATE KAMINARI PERZÓW”

ZESPOŁY MUZYCZNE

Zespół Śpiewaczy „Perzowianie”

Zespół „Perzowianie” powstał w 2007 roku z inicjatywy byłej wójt Gminy Perzów śp. Barbary Kucharskiej. Zespół ludowy działający przy Gminny Ośrodku Kultury w Perzowie, początkowo liczył około 15 osób. Z biegiem czasu zmieniał swój skład osobowy i dziś liczy 22 osoby. Koordynatorem i opiekunem zespołu jest Grzegorz Górecki. Członkowie zespołu to prawdziwi ludzie z pasją, kochają śpiew, grają na instrumentach, sami piszą teksty. Większość tekstów opracowała śp. Kazimiera Tęsiorowska (1943-2017), wieloletnia członkini zespołu, która wspierała zespół swoim niezwykłym talentem. Perzowianie spotykają się systematycznie na próbach zespołu. Próby są dla nich obowiązkiem i „świętością”. Na czas prób członkowie zespołu porzucają nawet te najważniejsze obowiązki domowe by oddać się wspólnemu muzykowaniu. Zespół oprócz kultywowania tradycyjnych pieśni i piosenek ludowych tworzy również utwory z muzyką i tekstem własnego autorstwa. Perzowianie swoimi występami uświetniają wszelkie uroczystości odbywające się na terenie gminy, powiatu i województwa. Jedną z największych wyróżnień było uhonorowanie zespołu Odznaką Honorową „ Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. Zespół uświetnia swoimi występami wszelkie uroczystości odbywające się na terenie gminy: dożynki, wigilie gminne, śniadania wielkanocne, festyny, spotkania emerytów, uroczystości strażackie; bierze udział w różnego rodzaju festiwalach
folklorystycznych. Oto mała część twórczości tego zespołu:

„Perzowska poleczka”
Gdy Perzowian kapela zagrała, zagrała
To do tańca i śpiewu dzisiaj wszystkich porwała
Grajcie nam dziś wesoło i skocznie, raz – dwa – trzy,
Bo poleczka prosta jest – na raz, na raz, dwa, trzy.

Kapela tak grała, że struny pękały,
A dziewczętom spódnice tylko w górze fruwały
Chłopcy gorsi nie byli, równie dziarsko tańczyli,
Bo poleczka prosta jest – na raz, na raz, dwa, trzy

Gdy melodii posłuchasz, szybko wpadnie do ucha,
Nogi siedzieć nie dają, w tany wszyscy ruszają
Nawet starzy tańcują, bo poleczkę też czują,
Bo poleczka prosta jest – na raz, na raz, dwa, trzy.

Tańczą wszyscy ze szykiem, wesołym okrzykiem,
Do siebie i od siebie, zapraszają też Ciebie
Wywijają tak żwawo, raz w lewo, raz w prawo,
Bo poleczka prosta jest – na raz, na raz, dwa, trzy.