Gmina Perzów

I SESJA RADY GMINY PERZÓW kadencji 2024-2029

W poniedziałek 6 maja  w sali widowiskowej w GOK w Perzowie odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Perzów w kadencji 2024 – 2029. Uroczystego otwarcia i prowadzenie obrad do czasu wyboru przewodniczącego rady, zgodnie z przepisami, dokonał najstarszy wiekiem radny. Zaszczyt ten przypadł w udziale radnemu Henrykowi Kuli. Następnie nowo wybrani radni złożyli ślubowanie, przyjmując tym samym mandat radnego. Uroczyste ślubowanie złożyła również Wójt Gminy Perzów Danuta Froń, która uzyskała mandat na kolejną kadencję.

Podczas sesji inauguracyjnej dokonano wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Nad ich wyborem czuwała komisja skrutacyjna. W wyborach na Przewodniczącego zgłoszono tylko jednego kandydata. Funkcję Przewodniczącego Rady Gminy powierzono Przemysławowi Łytce, który w głosowaniu tajnym otrzymał 14 głosów ,,za” na 15 ważnie oddanych głosów. Kolejno przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady. Do tej funkcji zgłoszono dwóch kandydatów   – radnego Marka Ostrowskiego i radnego Henryka Kulę. Na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Perzów został wybrany radny Marek Ostrowski.  

W trakcie sesji powołano również  stałe komisje Rady Gminy Perzów oraz ustalono ich składy osobowe.