Gmina Perzów

RADNI UCHWALILI BUDŻET NA 2024 ROK

W dniu 27 grudnia 2023 r. odbyła się LVI Sesja Rady Gminy Perzów, w trakcie której perzowscy radni uchwalili budżet na 2024 rok. Projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz został pozytywnie oceniony przez wszystkie komisje stałe Rady Gminy Perzów. W głosowaniu nad budżetem wzięło udział 13 radnych i został przyjęty jednogłośnie. Łączne dochody gminy na 2024 rok założono na poziomie 46638000,00 zł, a wydatki w wysokości 49975000,00 zł. Planowany deficyt budżetu wynosi 3337000,00 zł i zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych. Wiele zaplanowanych zadań w budżecie na 2024 rok jest kontynuacją działań zapoczątkowanych w bieżącym roku, w tym realizacja modernizacji stacji uzdatniania wody w Trębaczowie, modernizacja oczyszczalni ścieków w Perzowie, budowę remizy dla OSP w Słupi pod Bralinem.  Ponadto planuje się rozpocząć inwestycje, na które gmina już pozyskała dofinansowania. Będą to, m.in.: modernizacja sieci wodociągowej w Perzowie, polegająca na wymianie wyeksploatowanych już odcinków sieci wodociągowej zlokalizowanej wzdłuż drogi powiatowej Perzów – Domasłów, budowa windy dla osób ze szczególnymi potrzebami przy GOK w Perzowie, zagospodarowanie terenów przy placu zabaw i Orliku w Perzowie, rozbudowa szkoły podstawowej w Trębaczowie o świetlicę, bibliotekę i salę lekcyjną oraz wymiana opraw oświetleniowych na terenie gminy. Planowane są kolejne inwestycje drogowe. Jak co roku realizowany będzie w sołectwach fundusz sołecki, na łączna kwotę 502034,09 zł.

W trakcie sesji  uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Perzów na lata 2024-2039, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Perzów na lata 2024-2026, Gminny Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej  dla Gminy Perzów na lata 2024-2027. Określono zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Perzów spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania oraz wyrażono zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem publicznego transportu zbiorowego. Dokonano uporządkowania finansów gminy w kontekście mijającego roku podejmując ostatnią uchwałę zmieniająca budżet na 2024 rok. W jej wyniku dochody gminy w 2023 roku ustalono na kwotę 34279916,77 zł, z kolei wydatki ustalono na kwotę 41028377,36 zł.  Radni przyjęli również zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2023-2039, będące odzwierciedleniem zmian w uchwale budżetowej. W związku z obowiązkiem wynikającym z Uchwały Nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 1 dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,  w których następuje spalanie paliw, która nakłada wymianę starych kotłów na węgiel i drewno do końca roku 2023 oraz kominków i pieców do końca 2025, Rada Gminy Perzów postanowiła przyłączyć się do innych gmin z terenu Województwa Wielkopolskiego podjęła apel, w którym zwróciła się do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego o zmianę tych terminów.