Gmina Perzów

Program pilotażowy „Wzmocnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego”

Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.  we współpracy z Gminą Perzów przystępuje do realizacji pilotażowego programu pn. ,,Wzmocnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego”. W ramach programu w miejscowości Domasłów zostanie posadowiona altana elektroniczna do gromadzenia odpadów komunalnych i rzeczy zbieranych w sposób selektywny. Ponadto w Domasłowie zostaną rozdystrybuowane 73 szt. pojemników na popiół jako dodatkowa frakcja, co ma na celu osiągnięcie wyższego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, a także efektywniejszego przetwarzania  odpadów zmieszanych. Realizacja pilotażu obejmuje również wyposażenie mieszkańców w przydomowe kompostowniki w ramach kampanii ,,KOMPOSTUJĘ-ODZYSKUJĘ”.

Przeprowadzone działania mają na celu poprawę jakości selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, podniesienie świadomości ekologicznej okolicznych mieszkańców oraz promocji dobrych praktyk dotyczących gospodarowania odpadami.  Jeśli projekt się sprawdzi będzie rozszerzany na pozostałe sołectwa.