Gmina Perzów

ZEBRANIA WIEJSKIE W SPRAWIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W dniach od 30 sierpnia 2023 r. do 14 września 2023 r. w Gminie Perzów odbył się coroczny cykl zebrań wiejskich, podczas których mieszkańcy wszystkich miejscowości mieli okazję wspólnie podsumować działania realizowane w 2023 r.  oraz ustalić przeznaczenie środków w ramach funduszu sołeckiego na 2024 r. 

Na 2024 rok przypada sołectwom łącznie kwota 502034,09 zł., które można przeznaczyć  na zadania, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Wysokość środków dla sołectwa wyliczana jest według specjalnego wzoru i zależy od liczby mieszkańców sołectwa oraz dochodu gminy.

W 2024 roku z środków funduszu sołeckiego Sołectwo Domasłów zakupi na potrzeby mieszkańców defibrylator AED, doposaży OSP. Mieszkańcy przeznaczyli również środki na modernizację drogi gminnej na terenie sołectwa Domasłów. W Trębaczowie zostanie przeprowadzona modernizacja gminnego placu zabaw Wioska Smerfów oraz modernizacja boiska sportowego. Ponadto przeznaczono środki na wyposażenie jednostki OSP Trębaczów i wyrównywanie dróg gminnych. W Perzowie OSP zostanie doposażona w kurtki lekkie do ubrania specjalnego oraz hełmy ratownicze, zostanie doświetlony teren przy GOK oraz doposażony plac zabaw. Cześć środków mieszkańcy przeznaczyli również na budowę drogi  w Perzowie. Sołectwo Koza Wielka środki przeznaczyło na budowę i modernizację dróg na terenie sołectwa oraz modernizację terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej. W Miechowie fundusz podzielono na remonty dróg, zakup wyposażenia salki OSP, montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej i jej malowanie. Mieszkańcy Turkowy większość środków przeznaczyli na budowę garażu dla OSP Turkowy, zaś mieszkańcy Słupi pod Bralinem zdecydowali o przeznaczeniu środków na modernizację budynku świetlicy wiejskiej i na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy strażaków OSP w Słupi pod Bralinem. Sołectwo Zbyczyna planuje wykonać remont kapliczki i elewacji sali wiejskiej oraz zakup tablicy informacyjnej i warsztaty tematyczne dla mieszkańców wsi. Sołectwo Brzezie będzie kontynuowało modernizację terenu rekreacyjnego. Sołectwa zagwarantowały też środki m.in. na utrzymanie terenów zielonych, zakup materiałów i wyposażenia.

W wolnych głosach i wnioskach  Wójt odpowiadała na liczne pytania mieszkańców oraz opowiadała o inwestycjach gminnych. Mieszkańcy zgłaszali uwagi dotyczące stanu dróg, konieczności budowy chodników i oświetlenia.