Gmina Perzów

Festyn Powiatowy ,,Pożegnanie Lata 2023”

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
Festyn Powiatowy ,,Pożegnanie Lata 2023”

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2018 poz. 1870 ze zm.) w związku z organizacją w dniu 26.08.2023 imprezy masowej pn. „Festyn Powiatowy Pożegnanie Lata 2023, zwanej dalej imprezą.
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały na jej terenie.
 4. Celem niniejszego regulaminu jest zabezpieczenie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest impreza, a także z urządzeń znajdujących się na nim.
 5. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie w czasie jej trwania jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.
 6. Użyte w dalszej części regulaminu określenia oznaczają:
 • teren imprezy – miejsce wydzielone przez organizatora na organizację imprezy na terenie boiska sportowego w Perzowie
 • organizator imprezy – Starostwo Powiatowe w Kępnie ul Kościuszki 5,63-600 Kępno .
 • uczestnik imprezy – osoba obecna na imprezie, w tym:
 1. widzowie,
 2. przedstawiciele instytucji państwowych, policji, straży pożarnej, straży granicznej, służb zabezpieczających, pogotowia ratunkowego,
 3. osoby z identyfikatorami – ORGANIZATOR, ZESPÓŁ, OBSŁUGA.
 4. 6. służby porządkowe imprezy – powołane przez organizatora osoby, w tym pracownicy agencji ochrony lub mienia, legitymujące się identyfikatorem, których zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie.

II Prawa i obowiązki uczestników imprezy

 1. Wstęp na teren imprezy w czasie jej trwania jest bezpłatny i przysługuje wszystkim uczestnikom imprezy, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.
 2. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność.
 3. Zakaz wstępu na imprezę mają osoby, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową, w razie ukarania za wykroczenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 lub 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 4. Uczestnicy imprezy są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminów obiektów i imprezy.
 5. Uczestnikom imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych w szklanych opakowaniach i puszkach, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

III Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie imprezy w czasie jej trwania

 1. Organizator imprezy zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa imprezy zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych.
 2. W czasie trwania imprezy, na jej terenie obowiązuje zakaz:
 • wpuszczania psów i innych niebezpiecznych zwierząt;
 • niszczenia tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci i wszystkich innych rzeczy

znajdujących się na terenie imprezy;

 • zaśmiecania terenu imprezy;
 • nagrywania występów artystycznych z wyjątkiem umów agencyjnych.
 1. Organizator imprezy jest odpowiedzialny za:
 • bezpieczeństwo podczas stosowania efektów specjalnych przez występujące zespoły;
 • stan urządzeń nagłaśniających i oświetlających;
 • montaż ramp oraz innych konstrukcji i urządzeń, zgodnie z ich przeznaczeniem,

dokumentacją oraz innymi obowiązującymi przepisami;

 • zapewnienie przejrzystości dróg ewakuacyjnych;
 • eliminowanie wszystkich innych zachowania uczestników imprezy mogących być

przyczyną zagrożeń.

 1. Organizator imprezy zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe podczas imprezy m.in. poprzez:
 • zapoznanie pracowników obsługi imprezy oraz służb porządkowych z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu medycznego i hydrantów;
 • przeszkolenie służb porządkowych w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobów alarmowania straży pożarnej oraz zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.
 1. Służby porządkowe imprezy są uprawnione do:
 • legitymowania uczestników imprezy w celu ustalenia tożsamości;
 • przeglądania zawartości bagaży, odzieży uczestników imprezy, w przypadku

podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w ust. 10 niniejszego regulaminu;

 • stwierdzania uprawnień uczestników imprezy do przebywania na imprezie, a w

przypadku braku takich uprawnień – wezwania ich

do opuszczenia imprezy;

 • wydawania poleceń porządkowych uczestnikom imprezy zakłócającym porządek publiczny lub       zachowującym się      niezgodnie z niniejszym regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy;
 • stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej lub inną osobę, na zasadach w art. 36 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie dóbr i mienia (tj. Dz.U. 2017 poz. 2213), w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej lub inną osobę;
 • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

 

 1. Czynności wymienione ust. 15 powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

 

 1. Służby porządkowe imprezy są obowiązane:

1) nie wpuścić na imprezę osób:

 1. a) o których mowa w ust. 8,
 2. b) odmawiających poddania się czynnościom, o których mowa w ust. 15 pkt 1 i 2;

 2) usunąć z terenu imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek

publiczny lub zachowują się niezgodnie z niniejszym regulaminem.

IV   Przepisy karne wynikające z ustawy

 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
 2. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności.
 3. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
 4. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
 5. Kto, będąc do tego zobowiązany, nie przekazuje informacji dotyczącej bezpieczeństwa imprezy masowej albo przekazuje informację nieprawdziwą w tym zakresie, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
 6. Kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej używa elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
 7. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub

materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 1. Sąd może orzec przepadek przedmiotów, o których mowa w ust. 25, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.
 2. Kto w czasie trwania masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej, wdziera się na teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180

stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

 1. Kto w czasie trwania imprezy masowej wdziera się na teren obiektu lub na teren, gdzie prowadzona jest impreza masowa albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 2. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 3. Karze, o której mowa w ust. 28, podlega ten, kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej.
 4. Jeżeli sprawca, dopuszczając się czynów określonych w ust. 27-30, używa elementu odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

      V Postanowienia końcowe

 1. Podczas imprezy masowej „Festyn Powiatowy Pożegnanie Lata 2023” organizator będzie utrwalał przebieg niektórych elementów programu artystycznego imprezy w postaci obrazów cyfrowych, w związku z czym istnieje możliwość utrwalenia danych biometrycznych w postaci wizerunku twarzy, osób uczestniczących w imprezie. Wchodząc na teren imprezy masowej Festyn Powiatowy Pożegnanie Lata 2023, osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO, w celu promocji imprezy i działalności organizatora.
 2. Niniejszy regulamin jest dostępny:
 • na stronie internetowej organizatora
 • w siedzibie organizatora
 • w punktach informacyjnych na terenie imprezy w czasie jej trwania oraz przed wejściem na teren imprezy.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 2. Zmiany regulaminu wymagają podania ich do wiadomości na stronie internetowej organizatora.