Gmina Perzów

XLIX SESJA RADY GMINY PERZÓW

W środę, 12 kwietnia 2023 r. odbyła się XLIX Sesja Rady Gminy Perzów. Po wysłuchaniu sprawozdań Wójta Gminy Perzów i Przewodniczącego Rady Gminy Perzów z działalności w okresie międzysesyjnym radni podjęli uchwały przewidziane w porządku obrad. Uchwalono Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Perzów na lata 2023 – 2028. Plan określa w szczególności: planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach, przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, sposoby finansowania planowanych inwestycji, planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy usługi na obszarze aglomeracji. Ponadto wprowadzono zmiany w budżecie gminy ustalając łączną kwotę dochodów budżetowych na 2023 rok w wysokości 31415350,43 zł i łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 41350043,93 zł. Wieloletnią prognozę finansową Gminy Perzów dostosowano do zmian w budżecie.