Gmina Perzów

Tablety dla seniorów z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie

Gmina Perzów pozyskała dofinansowanie w wysokości 19 999,82 zł na doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie poprzez zakup nowych tabletów. Koszty całkowite zadania sfinansowane zostały w całości przez Ministra Cyfryzacja i przeznaczone na zakup 14 tabletów dla seniorów z ośrodka wsparcia w Domasłowie. Realizacja zadania wiąże się szeroko pojętą edukacją cyfrową seniorów i ma służyć zarówno rozwijaniu kompetencji w obszarze obsługi urządzeń elektronicznych jak również w umiejętnym pozyskaniu informacji i ich wykorzystani w życiu codziennym. W założeniach projektu seniorzy nauczą się korzystać z internetu, z dostępnych aplikacji, wybranych programów, obsługiwać skrzynkę mailowa, bankowość elektroniczna itp. Nabyte kompetencje cyfrowe wpłyną na sukcesywne przełamywanie barier międzypokoleniowych, niwelowanie wykluczenia cyfrowego seniorów a tym samym przyczynią się do zwiększonego uczestnictwa osób starszych w życiu lokalnej społeczności.

 

Zadanie pn.: Doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie poprzez zakup nowych tabletów” sfinansowane zostało ze środków Ministra Cyfryzacji w ramach konkurs na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów, w formie dotacji celowej w wysokości 18 999,82 zł.