Gmina Perzów

Tablety dla Seniorów!

Gmina Perzów pozyskała dofinansowanie ze środków Ministra Cyfryzacji tabletów dla seniorów z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie. Przedmiotem ogłoszonego przez Ministra Cyfryzacji konkursu było doposażenie placówek typu „Senior +”, w tym Dzienne Domy „Senior +” i Kluby „Senior +” w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów oraz upowszechnienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów. W ramach zadania zakupione zostaną tablety w ilości 14 szt. na łączną kwotę 19 600,00 zł, co stanowi 100% grantu. W ten sposób Dzienny Dom Seniora w Domasłowie doposażony zostanie w nowe stanowiska IT a seniorzy będą aktywnie rozwijać i upowszechniać swoje kompetencje cyfrowe.