Gmina Perzów

Podpisano umowę na modernizację dróg gminnych z podziałem na trzy zadania

Po rozstrzygnięciu zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie ustawą  z dnia  11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), którego przedmiotem jest: A. Modernizacja drogi  w m. Domasłów dz. nr 65,70,12 oraz drogi gminnej  dz. nr 67; B. Modernizacja drogi w m. Trębaczów dz. nr 233, 266; C. Modernizacja poprzez wykonanie nakładki bitumicznej drogi w m. Trębaczów dz. nr 655, w dniu 27 lipca br. w Urzędzie Gminy w Perzowie Wójt Gminy Perzów Danuta Froń przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Perzów Edyty Kieruzal podpisano umowę z wykonawcą.

W ramach zadania: A. Modernizacja drogi w m. Domasłów dz. nr 65,70,12 oraz drogi gminnej dz. nr 67; w zakres prac wchodzi wymiana istniejącej nawierzchni jezdni na nawierzchnię z kamienia łamanego, nadanie jej regularnego spadku, a na włączeniu w drogę powiatową – regularne łuki, wykonanie poboczy gruntowych. W zakres tej części zadania wchodzi również modernizacja przyległej drogi poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi i wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kamienia łamanego frakcji 0-31,5 mm średniej grubości 10 cm, nadanie regularnych spadków i łuków. Dł. dróg 776 mb.

B. Modernizacja drogi w m. Trębaczów dz. nr 233, 266 – w zakres prac wchodzi wymiana istniejącej nawierzchni jezdni na nawierzchnię z kamienia łamanego, nadanie jej regularnego spadku, a na włączeniu w drogę powiatową – regularne łuki, wykonanie jednostronnego pobocza umocnionego kamieniem łamanym z warstwą przepuszczalną z kamienia łamanego 31,5 mm/63 mm otuloną geowłókniną, wykonanie poboczy gruntowych. Dł. drogi 189 mb.

C. Modernizacja poprzez wykonanie nakładki bitumicznej drogi w m. Trębaczów dz. nr 655 – zakres prac obejmuje frezowanie nawierzchni bitumicznej na powierzchni około 100 m2, ułożenie na całym odcinku drogi warstwy ścieralnej o grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC11S, wykonanie obustronnego pobocza gr. 10 cm z kamienia łamanego 0/31,5 mm. Dł. drogi 500 mb.

Wykonawcą robót jest  Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z siedzibą: ul. Przemysłowa 8, 63-600 Kępno. Wartość powyższych zadań to 475 379,26 zł.