Gmina Perzów

Wójt Gminy Perzów otrzymała wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Sesja absolutoryjna odbyła się 28 czerwca 2021 r.  w sali widowiskowej w Gminnym  Ośrodku Kultury. W obradach wzięło udział 15 radnych. Najważniejszym tematem sesji było oczywiście podsumowanie ubiegłego roku budżetowego. Informacje o kondycji naszej gminy – jej finanse, działania inwestycyjne, zadania z zakresu ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, oświaty, kultury, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku oraz wielu innych zagadnień zawarte zostały w obszernym Raporcie o stanie gminy w 2020 roku.

Po debacie nad raportem  odbyło się  głosowanie nad uchwałą o udzieleniu wotum zaufania Wójtowi, które zostało udzielone jednomyślnie. Następnie zostało przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym. Planowane dochody na 2020 r. w kwocie 29801694,24 zł zostały wykonane w  wysokości 29878150,92 zł, tj. w 100,26%. Natomiast planowane wydatki na 2020 rok stanowiły ogólną kwotę 27624999,73 zł, a wykonano je w kwocie 22620643,74 zł, co stanowi 81,88%. Na koniec roku planowano nadwyżkę w kwocie 2176694,51 zł, ostatecznie wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 7257507,18 zł, wynik finansowy wyniósł 9714091,61 zł.

Wykonanie budżetu za 2020 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową i Komisję Rewizyjną. W trakcie zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Gminy głosowania Rada Gminy Perzów jednogłośnie udzieliła Wójt Gminy – Danucie Froń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Po procedurze absolutoryjnej radni podjęli uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2021 rok, ustalając łączną kwotę dochodów budżetowych na 2021 rok w wysokości   27007473,21 zł oraz łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 wysokości 36113044,27 zł.

Przyjęto również sprawozdanie z realizacji ,,Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Perzów na lata 2017-2020” oraz uchwalono „Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Perzów na lata 2021 – 2024”.