Gmina Perzów

UWAGA! MATURZYŚCI

Oddział Terenowy w Poznaniu
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu uprzejmie informuje, że 26 marca 2021r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy KOWR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych 2021/2022.
Zgodnie z § 3 ’’Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2021/2022’’
program adresowany jest tylko do maturzystów, absolwentów liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2021 roku.
Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.
Nabór kandydatów na stypendystów zostanie przeprowadzony wg zasad określonych w „Regulaminie przyznawania i
przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim
2021/2022”
.
„Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2021/2022”
Segment I A ( wraz z załącznikami) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
–www.stypendia-pomostowe.pl
Program jest skierowany do maturzystów, absolwentów liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2021 roku i
którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych
gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. Mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres
zameldowania nie może być krótszy niż
2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie
www.stypendia-pomostowe.pl;
pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż
1.960 zł. brutto wyliczony z czerwca 2021r.
Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w
związku z tą niepełnosprawnością;
osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby
punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.
Jednocześnie informujemy, że
od dnia 01 lipca 2021 r. do dnia 16 sierpnia 2021 roku (do godziny 16-ej)
kandydat do stypendium
wypełnia wniosek on-line
na stronie www.stypendia-pomostowe.pl a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami zgodnymi z wydrukowaną z systemu listą załączników przekazuje do Oddziału KOWRw Poznaniu, ul. Fredry 12.
Po dniu 23 sierpnia 2021 r. wnioski nie będą przyjmowane.
W sprawach wątpliwych dotyczących stypendiów proszę kontaktować się z pracownikiem Oddziału Terenowego KOWR
w Poznaniu p. Sylwią Stawujak tel. 61/85-60-740.