Gmina Perzów

XXIV Sesja Rady Gminy Perzów

XXIV SESJA RADY GMINY PERZÓW – GMINA PERZÓW DOFINANSUJE WYMIANĘ PIECÓW I BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Podczas XXIV Sesji Rady Gminy Perzów, która odbyła się w dniu 29 marca 2021 r. Radni przyjęli Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ciepła na źródła ekologiczne oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Perzów. Oznacza to, że jeszcze 2021 roku mieszkańcy naszej gminy będą mieli możliwość składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę dotychczasowego, nieekologicznego źródła ciepła oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

                                                                                  

,,O dofinansowanie ww. działań będą mogły ubiegać się zarówno osoby fizyczne, jak i wspólnoty mieszkaniowe. Celem wprowadzenia możliwości ubiegania się o dotacje jest ochrona powietrza, którym oddychamy oraz poprawa stanu środowiska naturalnego. W budżecie gminy zabezpieczyliśmy 80000,00 zł na dofinansowanie wymiany pieców i 80000,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. O dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków będą mogli ubiegać się właściciele nieruchomości, które nie mają możliwości podłączenia do istniejącej lub projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, które są położone w rozproszonej zabudowie. Na taką inwestycje będzie można pozyskać 4000,00 zł, nie więcej jednak niż 50 % kosztów budowy. Dofinansowanie na wymianę pieca wyniesie również 4000,00 zł. Gmina planuje również dofinansować usuwanie azbestu z terenu gminy” – powiedziała Wójt Gminy Perzów Danuta Froń.

Ponadto w trakcie sesji radni przyjęli zmiany w budżecie gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Perzów na lata 2021-2039 oraz zdecydowali o przekazaniu petycji podmiotowi właściwemu do jej rozpatrzenia.